MischaNagel.nl BV Postbus 15604, 1001 NC Amsterdam, Nederland. KvK 27340784; btw NL820617878B01; BE: ond. nr. 723.875.465; KMO erkend opleider DV.O234116; IBAN NL95ABNA0583810616; BIC ABNANL2AXXX.

1 ALGEMENE BEPALINGEN

Definities

1.1 In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

  • Afnemer: degene die met MischaNagel.nl BV als bedoeld in deze voorwaarden een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren of ter beschikking stellen van goederen, producten en diensten – daaronder begrepen abonnementen, advertenties, opleidingen, cursussen, congressen, dan wel enig ander door MischaNagel.nl BV aangeboden goed, en/of elektronische productdan wel het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, zulks in de ruimste zin van het woord.
  • Opleiding: een cursus, scholing, opleiding of congres die virtueel of op locatie plaatsvindt zoals omschreven op de online informatiepagina en die één of meerdere dagdelen en/ of dagen kan duren. Ook virtuele opleidingen worden doorgaans live en volledig interactief verzorgd.
  • Abonnement: een overeenkomst waarbij MischaNagel.nl BV zich verbindt om periodiek aan de Afnemer, de abonnee, tot wederopzegging door de abonnee, informatie te leveren op een informatiedrager.
  • Advertenties: bekendmakingen, aankondigingen en/of reclames van welke aard dan ook, welke in een informatiedrager worden opgenomen, en/of welke daarin, daarbij of daaraan worden gevoegd en/of gehecht.
  • Advertentiecontract: elke overeenkomst waarbij MischaNagel.nl BV zich verbindt tot plaatsing van één of meer advertenties die per plaatsing worden gefactureerd.
  • Mediapartnercontract: overeenkomst waarbij MischaNagel.nl BV zich verbindt tot plaatsing van een aantal advertenties en online items binnen een bepaalde periode, voor een vast maandbedrag worden gefactureerd.
  • Opleiding: een door MischaNagel.nl BV verzorgde scholingsactiviteit, cursus, congres, training, her- en bijscholing, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding.
  • Deelnemer: een natuurlijk persoon die aan een opleiding deelneemt.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen MischaNagel.nl BV en de Afnemer.

1.3 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van MischaNagel.nl BV met betrekking tot abonnementen, advertenties en opleidingen zijn naast de Algemene bepalingen van paragraaf 1 tevens de hieronder vermelde Bijzondere voorwaarden van Abonnementen respectievelijk Advertenties respectievelijk Opleidingen van toepassing.

1.4 MischaNagel.nl BV aanvaardt geen (eventuele) aanvullende en/of afwijkende (leverings- en of inkoop)voorwaarden van de Afnemer.

1.5 De door MischaNagel.nl BV gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.

Aanbiedingen zijn gebaseerd op de gegevens die Afnemer bij de bestelling of aanvraag heeft verstrekt en waarvan MischaNagel.nl BV mag uitgaan dat zij juist zijn. De inhoud van folders, brochures, websites en prijscouranten zijn onder voorbehoud en binden MischaNagel.nl BV niet.

1.6 De overeenkomst tussen MischaNagel.nl BV en Afnemer komt tot stand door het (doen) plaatsen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, het aanvragen van een abonnement of inschrijving dan wel opdracht bij MischaNagel.nl BV en de aanvaarding van deze bestelling, inschrijving dan wel opdracht door MischaNagel.nl BV.

Afnemer aanvaardt door zijn schriftelijke, elektronische of mondelinge bestelling, inschrijving dan wel opdracht of verstrekking van de opdracht, de onderhavige algemene voorwaarden.

Aanvaarding door Afnemer kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden.

Betaling

1.7 Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling terzake verkoop, levering en terbeschikkingstelling van goederen respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum op een door MischaNagel.nl BV aangegeven wijze in de aangegeven valuta.

Voornoemde termijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en kan MischaNagel.nl BV wettelijke rente in rekening brengen.

1.8 In geval van niet tijdige betaling is Afnemer aan MischaNagel.nl BV naast de rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van Euro 40,00 (excl. btw).

1.9 De door Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en de (buitengerechtelijke) kosten en pas daarna op de oudste openstaande opeisbare facturen, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op de (latere) factuur.

1.10 Behoudens schriftelijke toestemming van MischaNagel.nl BV is het Afnemer niet toegestaan een schuld uit deze overeenkomst met een vordering van Afnemer op MischaNagel.nl BV te verrekenen, uit welke hoofde dan ook.

1.11 MischaNagel.nl BV behoudt zich het recht voor om op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid van de betaling van de Afnemer te verlangen. Zolang Afnemer aan het voornoemde niet voldoet, behoudt MischaNagel.nl BV zich het recht voor om haar verplichtingen op te schorten. Het recht op vooruitbetaling en/of contante betaling dient bij het sluiten van de overeenkomst te worden bedongen.

Prijzen en tarieven

1.12 Verkoop, levering en terbeschikkingstelling van goederen respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door MischaNagel.nl BV gehanteerde prijzen en tarieven.

1.13 MischaNagel.nl BV behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd. Van deze wijzigingen zal MischaNagel.nl BV – voor zover redelijkerwijs mogelijk – Afnemer hiervan op de hoogte stellen.

1.14 Alle prijzen van MischaNagel.nl BV zijn – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – exclusief BTW, reis- en verblijfkosten, parkeergelden en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij bij de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachten

1.15 Een gegeven opdracht of reservering bindt Afnemer. MischaNagel.nl BV is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging of reserveringsbevestiging of door daadwerkelijk uitvoering te geven aan de gegeven opdracht of reservering.

1.16 Indien Afnemer niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan MischaNagel.nl BV kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Levering

1.17 De opgegeven (op)leveringstermijn geldt niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk an-ders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient Afnemer MischaNagel.nl BV schriftelijk in gebreke te stellen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de ver-wachting dat er geen beletselen voor MischaNagel.nl BV zijn om de zaken en/of dien-sten te leveren.

1.18 Wanneer bestelde zaken, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door Af-nemer zijn afgenomen, staan die zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

1.19 Indien MischaNagel.nl BV niet in staat is tijdig haar verplichtingen na te komen, zal MischaNagel.nl BV aan Afnemer daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde (op)leveringstermijn zal worden overschreden.

Eigendomsvoorbehoud

1.20 Zolang MischaNagel.nl BV geen volledige betaling in zake een overeenkomst van Afne-mer heeft ontvangen, blijven de geleverde zaken eigendom van MischaNagel.nl BV.

MischaNagel.nl BV heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, sur-seance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt ver-klaard of beslag op de producties wordt gelegd.

1.21 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken, zijn Afnemer verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Intellectuele eigendomsrechten

1.22 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen auteursrechten, en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, informatie en of prestaties, ter zake van of met betrekking tot door MischaNagel.nl BV aan Afnemer geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten behoeve van Afnemer verrichte werkzaamheden en/of diensten komen uitsluitend toe aan MischaNagel.nl BV en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Afnemer zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeuren van een direct opeisbare boete van Euro 2.500,00(excl. btw)voor elke overtreding of elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de MischaNagel.nl BV terzake toekomende rechten, zoals het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.

1.23 Het is Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming enige door MischaNagel.nl BV aan Afnemer geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen, producten of informatie die in het kader van verrichte diensten of werkzaamheden door MischaNagel.nl BV zijn/is verstrekt, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of op enigerlei wijze openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijke raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.

1.24 Het is Afnemer niet toegestaan enige aan hem geleverde en/of aan hem ter beschikking gestelde goederen of producten en/of aan hem uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door MischaNagel.nl BV ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, voorkomende aanduiding omtrent rechten als in deze paragraaf bedoeld of aanduiding van merken of handelsnamen van MischaNagel.nl BV of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

Informatie en privacy

1.25 MischaNagel.nl BV legt gegevens vast van Afnemer ter zake van of met betrekking tot door MischaNagel.nl BV aan Afnemer geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten behoeve van Afnemer verrichte werkzaamheden en/of diensten. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van MischaNagel.nl BV, haar werkmaatschappijen en zorgvuldig geselecteerde derden. Af-nemer beschikt over het recht van toegang tot en verbetering van deze gegevens. Als Afnemer op deze informatie geen prijs stelt, kan Afnemer dit schriftelijk aan MischaNa-gel.nl BV kenbaar maken.

1.26 MischaNagel.nl BV kan, indien geleverde zaken of verrichte diensten de verschaffing van persoonsgegevens omvat, aan Afnemer richtlijnen ter zake van de geldende wetgeving op het gebied van persoonsgegevens opleggen. Afnemer zal deze richtlijnen stipt naleven.

Afnemer zal in ieder geval alle op hem rustende verplichtingen op het gebied van de privacywetgeving nakomen en vrijwaart MischaNagel.nl BV van alle aanspraken van derden jegens MischaNagel.nl BV welke het gevolg zijn van het niet (volledig) nakomen van Afnemer van het bepaalde in dit artikel.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.27 Alle door MischaNagel.nl BV aan Afnemer geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten behoeve van Afnemer verrichte werkzaamheden en/of diensten zijn op zorgvuldige wijze samengesteld. MischaNagel.nl BV kan evenwel voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin niet instaan.

MischaNagel.nl BV, auteurs, redacteuren of docenten van de voornoemde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden.

Afnemer wordt met nadruk aangeraden om door MischaNagel.nl BV aan Afnemer geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten behoeve van Afnemer verrichte werkzaamheden en/of diensten niet geïsoleerd te gebruiken, af te gaan op haar kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

MischaNagel.nl BV is niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Afnemer of enige derde van door MischaNagel.nl BV geleverde of ter beschikking gestelde goederen, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten.

1.28 MischaNagel.nl BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties in haar uitgaven. Advertenties worden samengesteld door of namens adverteerders en worden door MischaNagel.nl BV niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid. MischaNagel.nl BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sachets of proefmonsters of andere extra’s die zijn bijgesloten bij een uitgave.

1.29 MischaNagel.nl BV neemt de uiterste zorg in acht met betrekking tot het materiaal dat door Afnemer ter beschikking wordt gesteld. Claims over de wijze van reproduceren en/of de kleurkwaliteit van advertentieplaatsingen waarvoor het advertentiemateriaal na de uiterste inleverdatum aan MischaNagel.nl BV ter beschikking is gesteld, worden hierbij door MischaNagel.nl BV uitdrukkelijk uitgesloten.

MischaNagel.nl BV aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor beschadiging ten gevolge van gebruik of verzending van dit materiaal, behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van MischaNagel.nl BV.

MischaNagel.nl BV aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor eventuele tekorten of overschotten aan sachets, proefmonsters en andere extra’s ten gevolge van eventuele wijziging van de opgegeven drukoplage van de betreffende titel(s), alsmede voor eventuele daaruit voortvloeiende schade voor Afnemer. Hetgeen hiervoor is bepaald voor sachets, proefmonsters, folders of ander drukwerk, geldt ook voor andere extra’s waarvoor MischaNagel.nl BVde opdracht aanvaardt.

1.30 De totale aansprakelijkheid van MischaNagel.nl BV voor de schade welke aan MischaNagel.nl BV toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Onder schade wordt in dit verband verstaan de directe schade en niet de indirecte schade, zoals gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, schade door dood of lichamelijk letsel.

1.31 Afnemer vrijwaart MischaNagel.nl BV voor alle aanspraken van derden terzake van door MischaNagel.nl BV geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van MischaNagel.nl BV en Afnemer bovendien aantoont dat Afnemer terzake geen verwijt treft. Deze vrijwaring geldt onder andere – en derhalve niet uitsluitend – voor eventuele vorderingen van derden in verband met (vermeende) inbreuken op alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen de auteursrechten.

1.32 Indien Afnemer ter zake door MischaNagel.nl BV geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel de verrichte werkzaamheden en/of diensten optreedt namens een derde, staat Afnemer in voor nakoming door die derde.

Reclame en klachten

1.33 Klachten over de geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten behoeve van Afnemer verrichte werkzaamheden en/of diensten dienen door Afnemer binnen 14 dagen na levering of terbeschikkingsstelling van de goederen of producten respectievelijk nadat een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten, aan MischaNagel.nl BV te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens MischaNagel.nl BV komt te vervallen.

1.34 Indien MischaNagel.nl BV een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos opnieuw te leveren, hetzij de Afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het declaratiebedrag te verlenen.

1.35 Klachten over de geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten behoeve van Afnemer verrichte werkzaamheden en/of diensten schorten de betalingsverplichting van de Afnemer ten aanzien daarvan niet op.

1.36 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

1.37 Afnemer zal alle door MischaNagel.nl BV gewenste medewerking verlenen voor onderzoek van de klacht.

1.38 Afnemer zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

Ontbinding

1.39 MischaNagel.nl BV kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn per schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

• Afnemer surseance van betaling of haar faillissement aanvraagt;

• Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt;

• Afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient;

• Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;

• Afnemer haar activiteiten staakt, tot liquidatie besluit, anderszins haar eventuele rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert;

• Afnemer één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door MischaNagel.nl BV hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgegeven;

• MischaNagel.nl BV de uitgave van het betreffende goed of product, de betreffende werkzaamheid en of dienst staakt.

1.40 In geval van de beëindiging van de overeenkomst door ontbinding zijn alle door Afnemer aan MischaNagel.nl BV verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

1.41 Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de overige aan MischaNagel.nl BV bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Overmacht/onvoorziene omstandigheden

1.42 Indien naar het redelijke oordeel van MischaNagel.nl BV als gevolg van overmacht dan wel onvoorziene omstandigheden nakoming door MischaNagel.nl BV of Afnemer zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Alle tot dan toe door MischaNagel.nl BV gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn voor MischaNagel.nl BV.

1.43 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ieder tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die MischaNagel.nl BV of Afnemer niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van MischaNagel.nl BV of Afnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van MischaNagel.nl BV of Afnemer komt.

Diversen

1.44 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de met Afnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover deze schriftelijk zijn vastgelegd.

1.45 Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient Afnemer zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan MischaNagel.nl BV door te geven.

1.46 MischaNagel.nl BV is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de met Afnemer gesloten overeenkomst(en) over te dragen aan dochter- en/of holdingmaatschappij dan wel aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel) van de onderneming van MischaNagel.nl BV.

1.47 Het is Afnemer niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MischaNagel.nl BV haar rechten en/of verplichtingen uit een met MischaNagel.nl BV gesloten overeenkomst(en) aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht te bezwaren. MischaNagel.nl BV zal de hier bedoelde toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

1.48 Indien en voorzover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een Afnemer zijnde een consument (i.e. een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf) en die Afnemer vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijke bezwarend is maar de belangen van MischaNagel.nl BV zo goed mogelijk beschermt.

Toepasselijk recht en geschillen

1.49 Alle geschillen met betrekking tot de door MischaNagel.nl BV gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van MischaNagel.nl BV, voorzover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

1.50 Op alle met MischaNagel.nl BV gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

2 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR OPLEIDINGEN

Annuleren

2.1 Annulering van een opleiding door Afnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk.

In geval van annulering tot vier weken voor aanvang van een opleiding is Afnemer aan MischaNagel.nl BV administratiekosten verschuldigd ten bedrage van €25 (excl. btw).

In geval van annulering tussen één en vier weken voor aanvang van een opleiding is Afnemer 50% van het cursusgeld verschuldigd.

In geval van annulering één week voor aanvang van een opleiding, in geval van verhindering en bij niet deelnemen is Afnemer het volledige cursusgeld aan MischaNagel.nl BV verschuldigd.

Op alle inschrijvingen is een bedenktijd van 14 dagen van toepassing. Deze bedenktijd geldt niet indien de inschrijving geschiedt binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding; in zulke gevallen eindigt de bedenktijd bij aanvang van de opleiding.

In geval Afnemer niet in staat is aan de opleiding deel te nemen, is Afnemer gerechtigd een vervanger te laten deelnemen, mits MischaNagel.nl BV hiervan van tevoren op de hoogte is gesteld.

Indien van toepassing worden door Afnemer reeds betaalde lesgelden binnen 14 dagen na annulering gerestitueerd.

Wijzigen

2.2 MischaNagel.nl BV behoudt zich het recht voor om in geval van onvoldoende inschrijvingen een opleiding af te gelasten, dan wel opleidingsgroepen samen te voegen. MischaNagel.nl BV zal Afnemer in voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.

2.3 MischaNagel.nl BV behoudt zich het recht voor het opleidingsprogramma, het tijdstip, locatie en plaats van de opleidingsbijeenkomst te wijzigen dan wel de aangekondigde docenten te vervangen.

Klachten

2.4 Klachten over opleidingen kunnen worden ingediend bij MischaNagel.nl BV via het contactformulier op de website

a. klachten dienen binnen twee weken na het ontstaan van de directe aanleiding van de klacht schriftelijk te worden gemeld via het contactformulier op de website (klik hier);

b. klachten worden binnen vier weken na indiening afgehandeld. Indien meer tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt Afnemer hiervan op de hoogte gesteld. Deze extra termijn zal maximaal vier weken bedragen;

d. eventuele consequenties voor de opleiding zullen zo spoedig mogelijk worden afgehandeld;

e. indien partijen niet tot overeenstemming komen, kan Afnemer de klacht ter beoordeling voorleggen bij de onafhankelijke arbitrage-organisatie: NIJVR – de heer R. Nijhoff – roek@nijvr.nl;

e. klachten en de afhandeling worden geregistreerd en drie jaar bewaard;

f. klachten worden vertrouwelijk behandeld;

g. de uitspraak van de onafhankelijke arbiter is bindend.

Concurrentiebeding

2.5 Het is Afnemer niet toegestaan op basis van door MischaNagel.nl BV ontwikkelde opleidingen, leerplannen en lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MischaNagel.nl BV.

3 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR ABONNEMENTEN

Opzegging / Adreswijziging

3.1 Abonnementen kunnen op elk gewenst moment worden aangegaan en hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een looptijd van twaalf maanden te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst. Afnemer kan het abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand voor het einde van de abonnementsperiode bij MischaNagel.nl BV schriftelijk opzeggen.

Voor consumenten wordt een abonnement na afloop van de looptijd van twaalf maanden stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Afnemer kan in dat geval na afloop van de looptijd het abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand bij MischaNagel.nl BV opzeggen met ingang van elk gewenst moment. Voor niet-consumenten wordt het abonnement telkens verlengd voor een periode van twaalf maanden. De uitgaven van MischaNagel.nl BV zijn vaktijdschriften en uitsluitend bestemd voor professionals (niet-consumenten).

3.2 Indien in geval van een adreswijziging het nieuwe adres buiten Nederland is gelegen kunnen door MischaNagel.nl BV extra portokosten in rekening gebracht worden.

4 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR ADVERTEREN

Duur / contracten

Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in het advertentiecontract, gaat de contracttermijn in op de datum van plaatsing van de eerste op het contract af te nemen Het mediapartnerschap gaat in op de met Afnemer overeengekomen datum en loopt gedurende de overeengekomen periode.

MischaNagel.nl BV heeft het recht om zonder opgave van reden een aangeboden advertentie te weigeren, bijvoorbeeld omdat de inhoud hiervan in strijd is met de geneesmiddelenwet, de warenwet en/of andere relevante wetgeving.

Indien Afnemer na afloop van de contracttermijn respectievelijk verlengde contracttermijn minder dan de overeengekomen advertentieruimte heeft gevuld, vervalt na afloop van de contracttermijn respectievelijk de verlengde contracttermijn voor Afnemer het recht op plaatsing, overigens met behoud van de verplichting om de resterende gecontracteerde advertentieruimte onmiddellijk te

Afnemer is gerechtigd om de gecontracteerde advertentieruimte te overschrijden, in welk geval de tariefcondities die het laatst in werking zijn getreden van toepassing zijn met betrekking tot de

Indien Afnemer op enig moment gedurende de looptijd van het contract de advertentieruimte wenst uit te breiden, kan Afnemer nl BV schriftelijk om uitbreiding van de overeengekomen advertentieruimte verzoeken. Het op de uitbreiding van toepassing zijnde tarief is het door MischaNagel.nl BV op het moment van totstandkoming van de uitbreidingsovereenkomst gehanteerde tarief.

Indien Afnemer het aantal afgesproken plaatsingen niet wenst na te komen, hanteert MischaNagel.nl BV de tarieven conform de tariefkaart en dient Afnemer de geplaatste uitingen te Eisen ten aanzien van speciale posities (voorkeurplaatsingen) worden door nl BV schriftelijk overeengekomen.

Annulering

Annulering van een advertentiecontract of mediapartnerschap door Afnemer is uitsluitend schriftelijk

In geval van annulering ten minste vier weken vóór de aanleverdatum van het advertentiemateriaal zoals gepubliceerd door MischaNagel.nl BV is een bedrag aan adminstratiekosten verschuldigd ter grootte van 50% van de plaatsingskosten met een minimum van Euro 100,00 (excl. btw).

In geval van annulering zeven dagen of minder vóór de aanleverdatum, of ná de aanleverdatum, dient Afnemer 100% van de plaatsingskosten te voldoen, met een minimum van Euro 100,00 (excl. btw).

Als plaatsing van een advertentie, voorkeurplaatsing, een uiting of een Extra waarvoor nl BV in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van Afnemer geen doorgang vindt binnen zeven dagen of minder vóór de aanleverdatum, dan dient Afnemerdeze kosten volledig te voldoen.

Materiaal

4.10 Het advertentiemateriaal moet in bezit zijn van MischaNagel.nl BV gedurende de periode vanaf de door MischaNagel.nl BV vastgestelde uiterste inleverdatum tot aan de verschijningsdatum van de betreffende uitgave.

MischaNagel.nl BV behoudt zich het recht voor om advertentiemateriaal dat na de uiterste inleverdatum in het bezit van MischaNagel.nl BV is gekomen, niet in behandeling te nemen en/of te plaatsen, onverminderd haar recht op vergoeding van de plaatsingskosten en/of schadevergoeding.

Voorts is MischaNagel.nl BV bevoegd een eerdere advertentie te herplaatsen, indien het materiaal van de vorige advertentie van Afnemer beschikbaar is.

4.11 Afnemer is verplicht MischaNagel.nl BV advertentiemateriaal aan te leveren dat voldoet aan de technische specificaties van MischaNagel.nl BV. Deze specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.

Indien niet conform de voornoemde specificaties is geleverd, behoudt MischaNagel.nl BV zich het recht voor om deze advertentie niet te plaatsen, onverminderd haar recht op vergoeding van de plaatsingskosten en/of schadevergoeding.

4.12 MischaNagel.nl BV streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden materiaal, maar kan geen exacte reproductie garanderen. Afnemer moet rekening houden met de mogelijkheid van druk- en kleurafwijkingen.

4.13 Wijzigingen in het oorspronkelijke materiaal, van welke aard ook (dus ook in de tekst, foto’s en in de wijze van editing, enz.), welke schriftelijk of mondeling door of namens Afnemer zijn aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend worden bij Afnemer extra in rekening gebracht.

4.14 Door Afnemer, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door Afnemer tijdig en schriftelijk aan MischaNagel.nl BV ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van Afnemer.

4.15 Wijzigingen door Afnemer in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door MischaNagel.nl BV buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden. Een dergelijke termijnoverschrijding komt dan ook voor rekening en risico van Afnemer.

Extra’s

4.16 Ten aanzien van Extra’s gelden de navolgende bepalingen:

Het minimum- en het maximumformaat en -gewicht van Extra’s alsmede overige condities worden door nl BV vermeld in haar offerte c.q. bevestiging van de opdracht;

In het algemeen geldt dat de prijs van de Extra’s vastgesteld wordt in een De prijs hiervan hangt van verschillende factoren af, zoals productiekosten, eventuele toeslagen en extra portokosten bij bijvoorbeeld meesealen;

In geen geval mogen Extra’s gassen of gevaarlijke stoffen bevatten waaronder begrepen stoffen, die bij in- of uitwendig gebruik schadelijk kunnen zijn;

Bij het opplakken van Extra’s op een bepaalde plaats dient rekening te worden gehouden met een marge van circa 10 Hiermee moet rekening gehouden worden bij het ontwerpen van een advertentie met bijvoorbeeld een opplakkaart.

Het meehechten cq. opplakken van Extra’s in de gehele oplage van de desbetreffende tijdschriften kan door MischaNagel.nl BV niet worden gegarandeerd. In circa 2 % van de oplage moet rekening worden gehouden met het ontbreken respectievelijk het onjuist opgeplakt c.q. meegehecht zijn van de Extra.