Voetzorg+ Actueel

Veel mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson lijden aan voetmisvorming en dragen slecht zitend schoeisel

Een onderzoek aan de universiteit van A Coruna in Spanje (2021) toonde aan dat veel mensen met de ziekte van Parkinson voetmisvormingen hebben en ongepast schoeisel dragen. De studie, hoewel klein, bevestigde eerdere bevindingen dat ongeschikte schoenen voetproblemen, verminderde kwaliteit van leven en verhoogd valrisico veroorzaken. Onderzoekers merkten op dat een significant deel van de Parkinson-patiënten verkeerde schoenmaten draagt, wat overeenkomt met resultaten bij andere kwetsbare groepen zoals mensen met reumatoïde artritis en diabetes. De studie benadrukte de noodzaak van beter passend schoeisel en uitgebreide voetgezondheidszorg. Het belang van preventieprogramma’s en educatie over geschikt schoeisel werd onderstreept, evenals de rol van podotherapeuten. Toekomstige onderzoeken moeten grotere steekproeven en controlegroepen omvatten om de bevindingen te versterken.

Lees meer »

Een examenvraag met een bedenkelijk antwoord

Het aanbrengen van kunstnagels op door psoriasis aangedane nagels, vooral als ze geïnfecteerd zijn met Pseudomonas aeruginosa, is riskant. Hoewel antwoord 1 van een examenvraag suggereert dat zowel acryl- als gelnagels geplaatst kunnen worden na behandeling door een arts, worden hier kanttekeningen bij geplaatst. Kunstnagels sluiten de nagel af en kunnen infecties verergeren door het microbioom te verstoren, waardoor anaerobe bacteriën kunnen overgroeien. De geïnfecteerde nagels met groene verkleuring, veroorzaakt door Pseudomonas aeruginosa, krijgen hierdoor de kans zich verder te verspreiden.

Nagelplaten hebben geen transportsystemen, dus antibiotica zijn nutteloos. Er is een spoelprotocol ontwikkeld om nagels van bacteriën te bevrijden, dat gratis kan worden aangevraagd. Extra adviezen zijn voorzichtig frezen om nagelschade te voorkomen, het vermijden van kunstnagels vanwege mogelijke druk en onycholyse, en het vermijden van vingernagels frezen vanwege hun dunne nagelplaat. Schimmelinfecties bij psoriasispatiënten zijn vaak ernstiger en potentieel dodelijk bij immuuncompromitterende aandoeningen.

Lees meer »

OPROEP VOOR ZORGPROFESSIONALS DIE DE ADVIESRAAD VAN DE STUDIE NAAR DE OUDERE VOET WILLEN KOMEN VERSTERKEN.

**Oproep voor Zorgprofessionals voor de Adviesraad van de Studie naar de Oudere Voet**

In 2040 zal 80% van het zorgbudget aan ouderenzorg worden besteed, met een groot probleem van personeelstekort. De voet van ouderen is onvoldoende wetenschappelijk bestudeerd, ondanks de vele veranderingen na het 65e levensjaar. Het tijdig herkennen en behandelen van voetproblemen kan schade en mobiliteitsverlies voorkomen. De studie richt zich op deze problematiek en wil de zorgstructuur en kennis verbeteren.

We zoeken zorgverleners en ervaringsdeskundigen met expertise in ouderen- en voetzorg voor de adviesraad, die jaarlijks bijeenkomt. De studie zal een rapport met aanbevelingen, artikelen in vakbladen, informatiemateriaal voor ouderen, een onderwijsmodule voor zorgverleners, en een implementatieplan opleveren.

Lees meer »

Kanker in Nederland: sociaaleconomische verschillen rondom behandeling

Een studie van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) toont aan dat patiënten met een lager inkomen minder vaak tumorgerichte behandelingen ondergaan dan patiënten met een hoger inkomen. Dit onderzoek, onderdeel van een drieluik over kanker en sociaaleconomische status, betreft vijf veelvoorkomende kankersoorten. Patiënten met lagere inkomens krijgen vaker minder ingrijpende behandelingen, hoewel de complicaties tussen inkomensgroepen vergelijkbaar zijn. Verschillen in behandelingen kunnen worden verklaard door fysieke en persoonlijke factoren, zoals bijkomende aandoeningen, gezondheidsvaardigheden en bereidheid om te reizen voor zorg. Ondanks dat sommige verschillen wijzen op persoonsgerichte zorg, blijft een deel van de oorzaken onduidelijk. IKNL beveelt aan om sterker in te zetten op persoonsgerichte zorg, duidelijke communicatie en meer onderzoek naar gezondheidsverschillen om ongelijkheden in de kankerbehandeling te verminderen.

Lees meer »

Sepsis herkennen is levens redden

Sepsis, vaak verward met bloedvergiftiging, is een ernstige reactie van het immuunsysteem op een infectie, die organen beschadigt en dodelijk kan zijn. Jaarlijks sterven wereldwijd 11 miljoen mensen aan sepsis, meer dan door borstkanker. In Nederland overlijden officieel 4.000 mensen per jaar aan sepsis, maar dit aantal kan oplopen tot 11.000 door onderrapportage. Vroege herkenning is cruciaal; elke vertraging in behandeling vermindert de overlevingskans met 8% per uur. Symptomen lijken vaak op die van griep, waardoor sepsis moeilijk te diagnosticeren is, zelfs voor medisch personeel. Risicogroepen zijn ouderen, diabetici, mensen zonder milt en patiënten met een verzwakt immuunsysteem. Bekendheid met sepsis en snelle herkenning van symptomen kunnen levens redden. Meer informatie en persoonlijke ervaringen zijn te vinden op de website van verpleegkundige en auteur Idelette Nutma.

Lees meer »

Wereldwijde Parkinson-epidemie: Snellere toename dan verwacht

Recent onderzoek toont een alarmerende wereldwijde stijging van de ziekte van Parkinson. Het aantal patiënten is bijna verdubbeld tussen 2016 en 2021, met een toename van 30% in Nederland in de afgelopen tien jaar. Neuroloog Bas Bloem benadrukt dat deze toename deels te wijten is aan snellere diagnoses, maar waarschuwt ook voor onderschatting door niet-gediagnosticeerde gevallen. Milieuvervuiling wordt gezien als een hoofdoorzaak, met name het grootschalige gebruik van landbouwgif. In veel landen komt Parkinson vaker voor in gebieden met intensief pesticidengebruik. Hoewel vergrijzing een rol speelt, is het niet de hoofdoorzaak. Parkinson wordt beschouwd als grotendeels vermijdbaar door milieuvervuiling te verminderen. Het Nederlandse verbod op paraquat lijkt een stap in de goede richting, maar zorgen blijven bestaan over andere potentiële veroorzakers zoals glyfosaat. Meer onderzoek is nodig om de exacte verbanden tussen pesticiden en Parkinson vast te stellen.

Lees meer »

Toenemende resistentie bij schimmels vereist aanpak

De Gezondheidsraad waarschuwt voor toenemende resistentie bij schimmels tegen antischimmelmedicatie, wat de behandeling van schimmelinfecties bemoeilijkt en vaker dodelijk maakt, vooral bij mensen met een verzwakt immuunsysteem. De resistentie ontstaat door langdurig gebruik van antimycotica en blootstelling aan fungiciden uit de landbouw. Het advies richt zich op intensivering van surveillanceprogramma’s vergelijkbaar met die voor antibioticaresistente bacteriën, detectie van resistente schimmels in het milieu, en beperking van fungicidengebruik in de landbouw. Regulering moet voorkomen dat nieuwe fungiciden chemische componenten delen met bestaande antimycotica. Verder wordt het verstandig gebruik van antimycotica in de zorg aangemoedigd. Door deze maatregelen kan de ontwikkeling van schimmelresistentie significant vertraagd worden.

Voor meer informatie zie www.gezondheidsraad.nl.

Lees meer »

kniedistractie nieuwe behandeling voor ernstige artrose

Voor mensen met ernstige knieartrose die te jong zijn voor een knieprothese, biedt kniedistractie een nieuwe behandelingsoptie. Bij deze procedure worden de gewrichtsoppervlakken in de knie uit elkaar getrokken om kraakbeenherstel te bevorderen. ReumaNederland heeft samen met UMC Utrecht jarenlang in dit onderzoek geïnvesteerd. Nu wordt de behandeling getest in verschillende ziekenhuizen binnen de GODIVA-studie om te bewijzen dat kniedistractie geschikt is voor patiënten onder de 65 jaar en een knieprothese jaren kan uitstellen. Tot nu toe zijn de resultaten veelbelovend: 80% van de patiënten ervaart minder pijnklachten tot vijf jaar na de ingreep, en bijna de helft heeft zelfs na negen jaar geen prothese nodig. Knieartrose, een veelvoorkomende en impactvolle aandoening, leidt tot veel pijn en beperkingen, waardoor innovatieve behandelingen zoals kniedistractie essentieel zijn.

Lees meer »

Evaluatie Live Actueel – 29 mei 2024

Tijdens de eerste editie van Live Actueel 2024, georganiseerd door Productionoffice en Voetzorg+, werd het belang van hand- en voetzorg bij mensen met dementie besproken. De digitale uitzending, die 2500 zorgverleners uit diverse landen trok, onderstreepte dat mensen met dementie vaak thuis wonen en specifieke zorgbehoeften hebben. Mischa Nagel wees op het gebrek aan aandacht voor deze groep in zorgopleidingen en benadrukte de noodzaak van gespecialiseerde hand- en voetzorg, aangezien voet- en handproblemen vaak voorkomen bij dementiepatiënten. De sessie, die presentaties van experts omvatte, benadrukte hoe cognitieve achteruitgang pijnbeleving beïnvloedt, waardoor specifieke zorg nodig is. Evaluaties toonden aan dat 85% van de deelnemers het evenement waardeerde met een 8 of hoger. De sessie stimuleerde zorgverleners om nieuwe kennis in hun praktijk toe te passen en benadrukte het belang van voortdurende educatie en kennisdeling om de zorg voor dementiepatiënten te verbeteren. Live Actueel bleek een effectief platform voor bewustwording en discussie.

Lees meer »

De financiële last van de ziekte van Alzheimer ver voordat de diagnose gesteld is

Nieuw onderzoek onthult dat mensen met de ziekte van Alzheimer al jaren voor de diagnose hun financiën minder goed beheren. Onderzoekers van de Federal Reserve Bank of New York en Georgetown University combineerden Medicare- en Equifax-gegevens en ontdekten dat kredietscores van toekomstige Alzheimer-patiënten lang voor de diagnose dalen. Een jaar voor de diagnose hebben ze meer kans op achterstallige hypotheek- en creditcardbetalingen. Vroege cognitieve achteruitgang verslechtert financiële besluitvorming, wat leidt tot een verhoogde kwetsbaarheid voor oplichting en fraude. Met een vergrijzende bevolking zullen deze problemen naar verwachting toenemen, wat aanzienlijke economische gevolgen zal hebben.

Lees meer »

Marieke Uleyn – Essentiële richtlijnen correct gedrag zorgverlener t.o.v. patiënt

Correct gedrag van zorgverleners is cruciaal voor het welzijn en vertrouwen van patiënten. Het serieus nemen van de hulpvraag, actief luisteren en empathie tonen zijn essentieel. Een sterke therapeutische relatie, goede communicatie en realistische verwachtingen kunnen therapie-ontrouw voorkomen. Uit casusbespreking blijkt dat het winnen van het vertrouwen van de patiënt, transparantie over behandelingen en het betrekken bij het zorgplan de zorgervaring verbeteren. Onderzoek toont aan dat professionele competenties en interpersoonlijke zorgeigenschappen van zorgverleners bijdragen aan vertrouwen. Psychosociale stressoren en negatieve emoties kunnen therapie-ontrouw voorspellen. Door een brede kijk op iemands situatie en het aanpakken van barrières, kunnen zorgverleners de therapietrouw verbeteren. Goede communicatievaardigheden verhogen de zelfeffectiviteit van professionals. Met empathie, respect en samenwerking kunnen zorgverleners het welzijn van patiënten bevorderen.

Lees meer »

REGISTERPODOLOOG NLQF6 Voettechnicus NLQF 4

De opleiding tot registerpodoloog en voetkundig technicus bieden beide goede carrièreperspectieven in de voetzorg. Als registerpodoloog behandel je zelfstandig patiënten met voet-, houdings- en bewegingsklachten. De opleiding tot registerpodoloog is ingeschaald op NLQF niveau 6. Voetkundig technici ontwerpen en maken orthopedische voorzieningen, vaak met behulp van digitale technieken. Deze beroepsbegeleidende opleiding duurt 18 maanden en leidt op tot NLQF niveau 4. Voor beide opleidingen geldt dat je leert in de praktijk en waardevolle werkervaring opdoet. Er is een groot tekort aan registerpodologen en door de vergrijzing zal dit tekort alleen maar toenemen.

Lees meer »

Persbericht: LiveActueel editie 1 2024 – Voet- en handzorg bij mensen met dementie

Voetzorg+ organiseert op 29 mei een online live uitzending over voet- en handzorg bij mensen met dementie. Deskundigen zoals Gerben Jansen en Debby Gerritsen bespreken de invloed van dementie op pijnbeleving en de noodzaak van tijdige signalering door zorgverleners. Samenwerking tussen voetzorgverleners en de ouderenzorg is cruciaal, maar wordt bemoeilijkt door het ontbreken van erkenning en toegang tot patiëntendossiers voor (medisch) pedicures. Het thema wordt opgenomen in de studie “De oudere voet” aan de Universiteit van Amsterdam en Saxion Hogeschool. LiveActueel biedt accreditatie aan diverse beroepsgroepen door aanmelding en betaling verwerkingskosten maar is gratis bij te wonen via Facebook Live.

Lees meer »

Johan Toonstra: Purpura pigmentosa chronica

Purpura pigmentosa chronica (PPC) is een groep aandoeningen gekenmerkt door kleine bloeduitstortingen (purpura) en bruin ijzerpigment, vooral aan de benen. De oorzaak is onbekend. PPC komt voor bij volwassenen en kinderen, zonder duidelijk man-vrouw verschil. Klachten zijn minimaal. Versere laesies zijn roder, oudere plekken bruiner. De aandoening is vaak chronisch maar verdwijnt bij 2/3 spontaan na maanden tot jaren. Behandeling is meestal niet nodig. Rutoside en vitamine C lijken gunstig effect te hebben.

Lees meer »

Johan Toonstra: Purpura aan de onderbenen

Ontdek de verrassende oorzaken en behandelingen van purpura aan de onderbenen. Dermatoloog Johan Toonstra neemt u mee op een boeiende reis langs stasis purpura, golfers vasculitis en purpura door medicijnen of diabetes. Leer hoe u deze vaak voorkomende aandoening kunt herkennen en begrijpen. Of u nu een ervaren zorgprofessional bent of gewoon nieuwsgierig naar huidaandoeningen, dit artikel biedt een schat aan inzichten. Verdiep uw kennis en ontdek de geheimen achter purpura aan de onderbenen in dit meeslepende artikel.

Lees meer »

Willem Koert: De schoen die niet wringt

Paul Tap, eigenaar van de Beterlopenwinkels, biedt schoenen die voetproblemen voorkomen, verminderen of oplossen, zonder in te boeten op stijl en mode. Tap richt zich op diverse doelgroepen, zoals actieve ouderen, mensen met voetaandoeningen als gevolg van diabetes, kanker of de ziekte van Parkinson. Door nauw samen te werken met podotherapeuten, orthopedisch schoentechnici en ziekenhuizen, kan Tap zijn klanten voorzien van passende schoenen en advies op maat. Hoewel zijn schoenen duurder zijn dan confectieschoenen, bieden ze mobiliteit en maken ze een gezonde en actieve levensstijl mogelijk.

Lees meer »

Klik hier voor een overzicht van de artikelen die in het Magazine Voetzorg+ zijn gepubliceerd. Deze zijn exclusief toegankelijk voor de Voetzorg+ Community.