OncoZorg Symposium – Contact met de oncologische zorg

OncoZorg Symposium  Zaterdag 18 juni a.s.
Aanvang 09.15 u.  Einde 17.00 u.

Het bijwonen van het OncoZorg Symposium is voor OHV en OVV een verplichting in het kader van de registratie als OVV/OHV en vermelding bij IKNL. Het OncoZorg symposium is dit jaar alleen toegankelijk voor gecertificeerde OHV en OVV leden. De OVV en OHV hebben deelname via hun lidmaatschap al betaald. Er zijn dus geen extra kosten aan verbonden.

Opgave voor deelname: klik hier

De studenten van de opleiding MPO die MPO gekozen hebben zijn hier NIET welkom. Die hebben een keuze gemaakt. Studenten die wel OVV en OHV gekozen hebben betalen dit eerste jaar voor deelname 50 euro.

Dit programma is samengesteld in overleg met de adviesraad OVV/OHV die sinds afgelopen maart de directie van Voetzorg+ terzijde staat met adviezen betreft oncologische hand=, en voetzorg.

Deze leden zijn:

Jerica Bastiaans OVV/OHV  en Fleur Nouwens OVV/OHV.

Zij delen samen het voorzitterschap van de adviesraad

De overige leden zijn:

  • Marijn Poels OVV
  • Tanja Kort    OVV/OHV
  • Iris Stassen OVV-podotherapeut
  • Monique Nouwens OHV

Intercollegiaal contact

Er zijn vele collega’s die moeite hebben contact te krijgen met de oncologische zorg. Sommigen krijgen geen antwoord op door hen gestelde vragen. Anderen krijgen het niet voor elkaar het aanspreekpunt van de patiënt te contacteren. Weer anderen krijgen nooit doorverwijzingen vanuit de oncologische zorg. Zo zijn ons tientallen meldingen bekend die allemaal neerkomen op het thema van het komende symposium. In tegenstelling tot het bovenstaande zijn er ook collega’s die geen enkele moeite hebben contact te leggen met de oncologische zorg en zij krijgen de ene na de andere patiënt doorverwezen. Hoe doen ze dat? Wat doen zij anders?

Om dit eens grondig te analyseren hebben we een congresprogramma uitgewerkt dat hier aan volledige aandacht besteedt.

We openen het programma met een presentatie van OVV/OHV collega Tanja Kort, die in haar presentatie aan zal geven waarom het communicatieproces met de oncologische zorg in haar regio zo moeizaam verloopt, wat zij allemaal heeft ondernomen om het contact te laten slagen, en hoe zij tegen de toekomst aankijkt.

Daarna laten we OHV collega Monique Nouwens aan het woord omdat deze vanuit de oncologische handzorg tegen dezelfde problemen aan loopt die nog eens worden versterkt door het feit dat er in Nederland geen medische handzorg bestaat. 

Vervolgens laten we in een aantal presentaties door een OVV- podotherapeut en 3 OVV’ers zien hoe zij het succesvol hebben aangepakt en of hier voor de anderen iets uit te leren valt. De eerste spreker is Fleur Nouwens van Medische Voetzorg Den Bosch. Zij ervaarde een muur van onwil van het regionale ziekenhuis en geeft nu zelfs les aan de staf van de oncologische afdeling van ditzelfde ziekenhuis. Hoe heeft ze dit gedaan en waar zat het keerpunt in haar pogingen om de afdeling oncologie tot samenwerking te bewegen. De 2e spreker is OVV collega Jerica Bastiaans die werkt in een groepspraktijk waar veel medische disciplines gevestigd zijn. Hoe heeft dit haar geholpen haar OVV competentie te positioneren. Was het moeilijk haar collega’s te overtuigen en wat hebben zij gedaan oom haar te helpen. De laatste OVV collega is Marijn Poels. Zij heeft in een bij ons als “moeilijk” te positioneren regio een grote praktijk opgebouwd met oncologische voetzorg als specialiteit. In deze praktijk werken twee OVV’s ers er komen er binnenkort maar liefst 3 bij. Marijn is ondernemer pur sang. Wat zijn haar adviezen?

Tenslotte laten we OVV podotherapeut Iris Stassen aan het woord. Samenwerking met de podotherapeut in de oncologische zorg is geen standaard. Wij hebben in de OVV opleiding altijd aangegeven dat de podotherapeut ingeschakeld moet worden als er bijvoorbeeld drukverleggende interventies moeten worden uitgevoerd bij de oncologische patient. Hoe kijkt Iris aan tegen de samenwerking. Op welke punten kan deze worden verbeterd.

Door de OVV adviesraad is een algemene presentatie ontwikkeld die door hen gegeven wordt aan personeel dat werkt op een oncologische afdeling van een ziekenhuis of andere belanghebbenden. Er is een formule in concept klaar hoe deze presentatie op alle oncologische afdelingen in Nederland en België gegeven kan worden. Twee leden van de adviesraad zullen deze presentatie aan jullie geven en met jullie spreken over de mogelijkheden van het geven van deze presentatie bij een ziekenhuis in de regio.

Iedere presentatie moet een andere invalshoek hebben die eigenlijk een antwoord zou kunnen zijn op de problematiek die Tanja en Monique ondervinden.

Op het OncoZorg Symposium programmeren we ook een presentatie van oncologisch verpleegkundig specialist die input zal geven om de communicatie te verbeteren. Een communicatie deskundige zal de hele dag aanwezig zijn om ons professioneel terzijde te staan.

Er is ook veel ruimte voor vragen en discussie.

Op deze manier willen we de positie van de OHV en de OVV verstevigen en er voor zorgen dat er een betere aansluiting gaat plaatsvinden met de oncologische zorg voor iedereen.

“Mijn grootste trots in 2021 was uitgenodigd te worden om re spreken voor een oncologisch netwerk dat werd voorgezeten door: EEN ONCOLOGISCH VOETZORGVERENER. Zij heeft het briljant gedaan”. Mischa Nagel

Het zal u wellicht verrassen maar de afgelopen maanden heeft Janjaap Heilbron met een gespecialiseerd bedrijf hard gewerkt aan het nieuwe digitale beroepsregister OVV en OHV. Dit systeem dat voor uw profilering in de markt essentieel gaat zijn is gereed op het OncoZorg symposium en zal gelijk gebruiksklaar zijn voor alle leden. Janjaap geeft een presentatie van een half uur om u uit te leggen en wegwijs te maken in dit nieuwe register. Dit register is o.a. gekoppeld aan uw IKNL registratie en uw registratie op ooncofoot.com of oncohand.com. In het register zitten veel opties die uw praktijk verder zullen helpen te professionaliseren.

Over het OncoZOrg Symposium

*Accreditatie

Het Oncozorg Symposium zal digitaal vanuit een studio in Hilversum worden uitgezonden. Accreditatie zal worden aangevraagd bij ProCert en misschien bij Stipezo. De BVV accrediteert dit symposium standaard met 20 studiepunten.

In het kader van de NLQF registratie is er geen accreditatie aangevraagd bij de Stichting Adap voor de Podotherapie. Met uw certificaat van deelname kunt u accreditatie punten verkrijgen voor uw vrijgestelde deel.

Dit jaar zal er nog wel een bijeenkomst volgen specifiek voor OVV podotherapeuten en OVV podologen

*Het bijwonen van het OncoZorg Symposium is voor OHV en OVV een verplichting in het kader van de registratie als OVV/OHV en vermelding bij IKNL. Het symposium is dit jaar niet opengesteld voor andere zorgverleners

*Voor diegene,die 18 juni niet kunnen, is er een terugkomdag. De terugkomdag is vastgesteld op donderdag 29 september met de opening om 15.00 ‘s middags. Als OVV of als OVV+ moet u een van deze avonden hebben bijgewoond.

*Voorafgaand aan het OncoZorg Symposium heeft u op vrijdag 17 juni tussen 14.00 en 17.00 de gelegenheid in te loggen via een zoomlink en uw verbinding voor de volgende dag te testen. Mocht dit niet goed gaan dan kunnen wij u dan nog proberen technische ondersteuning te geven.

*Leerdoelen:

+ Professionalisering intercollegiaal contact

+ Professionalisering positionering als oncologisch zorgverlener

+ Leren contact leggen met oncologische patiëntenverenigingen

+ Professionalisering met oncologen en dermatologen en andere specialisten die zich bezig houden met de oncologische patiënt.

+Het herkennen van de communicatiestructuur in de oncologische zorg

*Lesuren                 

Pauzetijd                  1.15

Lestijd                       5.45

U ontvangt een certificaat van deelname voor deze dag

*Alle OVV en OHV krijgen dit jaar nog 3 x de gelegenheid de cursus schimmeldiagnostiek en klinisch redeneren bij te wonen. Ook deze deelname zit besloten in uw jaarlijks OVV en OHV pakket.

Het programma als volgt uit:

09.15             Digitale inloop deelnemers

10.00.           Opening en uitleg thematiek door dagvoorzitter Mischa Nagel

10.30             De strijd aan gaan!

                      OVV/OHV Tanja   Kort

11.00.           Betere kwaliteit van leven maar we blijven ongezien 

           OHV Monique Nouwens

11.30             Koffie pauze

11.50             Verbinding voor de best mogelijke zorg

           OVV/OHVFleur Nouwens

12.20             Een brutal mens heeft de halve wereld

                       OVVMarijn Poels

12.50             Lunchpauze

13.15             Een kijkje in de wereld van een ervaringsdeskundige.

           OVV/OHV Jerica Bastiaans

13.45             De rol van de podotherapeut in het OVV model

           OVV Podotherapeut Iris Stassen

14.15             Uitleg van het nieuwe beroepsregister OVV/OHV

JJ Heilbron

14.45             Theepauze

15.05             Interview met verpleegkundig specialist

15.45             Presentatie ziekenhuis OVV/OHV en uitrol in

                      Nederland en België

                      OVV Marijn Poels en  OVV/OHV Fleur Nouwens

16.25             Vragen door deelnemers

16.45            Aanbevelingen en Afsluiting communicatie deskundige

17.00             Einde

De adviesraad OVV/OHV

Sinds maart 2022 wordt Mischa Nagel geadviseerd door een adviesraad bestaande uit Oncologisch Voetzorgverlener OVV en oncologisch handzorgverlener OHV. Zij hebben een mandaat om overal waarvan zij vinden dat er verbeteringen dienen plaats te vinden in het OVV en OHV programma hun standpunten naar voren te brengen. Zij vergaderen onafhankelijk en hebben een voorzitter gekozen die met Mischa Nagel overleg heeft. De adviezen zijn niet bindend maar Mischa zal deze niet zo maar naast zich neerleggen. De adviezen en de antwoorden hierop dienen vergezeld te gaan van onderbouwing en rationaliteit. De adviesraad stelt zich tevens ten doel OVV en OHV dichterbij de aanpalende zorg te brengen en wel vanuit hun praktijkervaring. In de adviesraad is bewust gekozen om ook een OVV pod0therapeut op te nemen om een haalbaar en goedwerkend model op te zetten voor samenwerking

Het programma van dit OncoZorg symposium is dan ook tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de nieuwe adviesraad en jullie kunnen met hen kennis maken omdat zij het grootste deel van de sprekers zullen zijn.

 

 

Motivatie van de presentatoren:

Tanja Kort

Motivatie Tanja om haar ervaringen te delen:

Tijdens mijn opleiding Oncologische Voet Verzorging moest ik stagelopen, ik heb gebeld, gemaild nog maar weer eens gebeld. Maar het antwoord was steeds nee van de oncologisch specialist. Op mijn e-mails heb ik tot op de dag van vandaag geen bericht op gehad. Een ander ziekenhuis, daar mocht ik in eerste instantie wel komen, totdat deze oncologische specialist in de gaten kreeg dat ik meer dan 100 km verder woonde. Dus kreeg ik te horen dat ik niet in hun gebied woonde en niet hoefde te komen, want daar hadden ze niks aan. Uiteindelijk ben ik via via in het ziekenhuis in Winschoten terecht gekomen. Heb mijn 2 dagen stagegelopen, maar er werd ook direct aangegeven dat ik na mijn stage niks hoefde te verwachten met het door verwijzen van cliënten.

En toen was er corona, hoefde je nergens aan te kloppen.

Nu kennen de huisartsen en podologen hier mij van naam. Wat natuurlijk harstikke goed is, maar eigenlijk is het gewoon heel belangrijk dat wij OVVers en OHVers het verlengde gaan worden van een oncologisch team. En dat is waar ik naar streef, omdat voor elkaar te krijgen. Makkelijk is het niet en toch ga ik die strijd aan!

 

 

Monique Nouwens

Motivatie Monique om haar ervaringen te delen:

Als handzorgverlener vind ik het ontzettend belangrijk dat er meer ruchtbaarheid wordt gegeven aan de effecten van goede handzorg. Het kan het leven van de patiënt echt meer kwaliteit geven maar wij worden nog nergens erkent als zorgverleners. Tevens is er veel onderscheid in de kwaliteit van de nagelstylisten en voor patiënten is niet duidelijk waar ze de beste handzorg kunnen krijgen. Maar ook bij de oncologen en aanvullende zorg is er veel onwetendheid over de mogelijkheden van goede handzorg. Er wordt nu vaak alleen cosmetisch naar de handen gekeken als er al problemen zijn. Maar voor preventie is er nog te weinig oog. En verder denk ik ook dat het belangrijk is om te weten dat als je OVV bent je niet automatisch ook alle skills hebt voor OHV, het blijkt toch echt dat pedicures op een andere manier naar handen kijken dan een OHV en het belang van bijscholing is hier echt heel groot. 

Fleur Nouwens

Motivatie Fleur om haar ervaringen te delen:

En dan ben je oncologisch voetzorgverlener (OVV). Ja, en wat dan? Weten waarom je doet wat je doet, is niet alleen het meest waardevolle element in al je communicatie, het is ook je kompas. Toch is het niet zo simpel om je vlag neer te zetten. Hoe benader je een ziekenhuis of inloophuis? Hoe overtuig je het oncologisch behandelteam van het belang van jouw rol en bijdrage aan het behandeltraject van kankerpatiënten? Op welke manier maak je het contact met alle betrokkenen laagdrempelig, eenvoudig en concreet? Wat kan je zelf doen om ervoor te zorgen dat andere zorgverstrekkers je (h)erkennen?

Jerica Bastiaans

Motivatie Jerica om haar ervaringen te delen:

Het contact wat ik in het ziekenhuis had opgebouwd was al redelijk goed maar toen ik zelf patiënt ben geworden heb ik het meer kunnen verdiepen en nog meer onder en aandacht kunnen brengen zodat onze samenwerking alleen maar breder en nog beter is geworden. Het bijzondere hieraan, is dat er precies gebeurd is wat er in de titel – Een inkijk in de wereld van een ervaringsdeskundige-

van mijn presentatie staat. Als je als patiënt aan de andere kant zit van de medaille zit worden dingen ook op een andere manier duidelijk.

Als behandelaar ben ik mij nog meer bewust geworden van het feit dat dit voor patiënten überhaupt behoorlijk ingrijpend kan zijn afhankelijk van wat er aan de hand is.

Het is ontzettend belangrijk om mensenwerk mensen werk te laten zijn en tegelijkertijd gewoon goed naar de inhoud te kijken en bijbehorende mogelijke oplossingen.

Iris Stassen

Motivatie Iris om haar ervaringen te delen:

Al een aantal jaren geleden wekte de oncologie mijn interesse.  Tijdens mijn werkzaamheden en ook privé naam het contact met kanker toe.  Gelukkig kwam dan eindelijk de mogelijkheid om een cursus oncologie in mijn vakgebied te volgen. In september 2019 had ik het certificaat oncologisch podotherapeut dan in handen. De cursus OVV maakte mijn basis kennis compleet. Zodoende kon ik mij in de loop der jaren in verdiepen en meer kennis opdoen.  Met ieder patiënt, ieder casus die ik schrijf  groeit de kennis en het interesse. Dat de voetzorg bij kanker patiënten belangrijk is, wordt steeds weer bevestigd.

Mijn motivatie om hier te spreken is om vanuit een andere discipline de samenwerking te bevorderen om de continuïteit van de zorg te norhen met een stijgend standaard in kwaliteit.  De ruimte creëren voor ideeën. De essentie van het doel benoemen en uitvoeren.

Marijn Poels

Motivatie Marijn Poels om haar ervaringen te delen:

*Een Brutaal mens heeft de halve wereld*

Ik  hou van netwerken, praat makkelijk en als ik iets doe, dan doe ik het goed. 

Ik wil jullie in mijn presentatie meenemen in de reis die ik heb gemaakt om op het OncoZorg er voor jullie te kunnen staan. 11 jaar geleden begon ik als 24 jarige aan een opleiding waarvan mijn moeder zei, Marijn weet je dit u wel heel zeker? Dat is toch niets voor jou. Nou Mam, blijkbaar wel.

Samenwerken, netwerken, bellen, schrijven, mailen, meekijken dat zijn de kernwoorden die ervoor hebben gezorgd dat ik ben, waar ik nu ben.

En dat is hier!

Voor mij is het makkelijk praten, want ik praat makkelijk en ik ben ook niet bang om met iemand te praten. Zo is het natuurlijk niet voor iedereen. Graag wil ik je laten beleven dat een brutaal mens, uiteraard met respect en waardering voor een ander, de halve wereld heeft.

Mischa Nagel en Janjaap Heilbron

Motivatie van Mischa en Janjaap om aan dit symposium deel te nemen

Janjaap Heilbron en Mischa Nagel zijn de eigenaren van MischaNagel.nl BV.

Mischa zijn ervaring in de oncologie kent u allemaal en ook zijn bevlogenheid voet- en handzorg zodanig in te richten dat deze zorg veilig en effectief uitgevoerd kan worden voor de oncologische patiënt. Communicatie met het oncologisch team is daarbij een voorwaarde. Janjaap brengt als “cancer survivor” vanuit zijn ervaringen zijn eigen kennis mee. Janjaap is 27 jaar communicatie expert geweest bij ’s werelds grootste hotelgroep en heeft veel kennis van softwaresystemen en digitalisering. Vandaar dat hij het project op zich genomen heeft voor jullie nieuwe beroepsregister.

Janjaap vormt  samen met Eleanor Lejarde de directie, een positie die Mischa sinds 27 januari heeft neergelegd. Janjaap heeft zich in de afgelopen maanden bezig gehouden met het nieuwe beroepsregister OVV en OHV en zal u op het OncoZorg symposium een presentatie verzorgen zodat u de dag er na mee aan de gang kunt gaan.

Mischa Nagel zal het OncoZorg symposium presenteren zoals u van hem gewend bent.

Verpleegkundig specialist: Deze zal nader worden bekend gemaakt

Communicatie strateeg: Deze zal nader worden bekend gemaakt

Technische realisatie voor dit symposium:

Steven Jansen
Media Playground

Steven is verantwoordelijk voor de beeldregie en de geluidskwaliteit

JanJaap Heilbron

MischaNagel.nl BV

Janjaap is verantwoordelijk voor de digitale verbindingen met de deelnemers, de sociale mediadesk, de ondersteuning van Mischa Nagel bij vragen en antwoorden voor en door deelnemers

Community jaarabonnement:

Voor €89,50 per jaar geniet u van vele voordelen:

Elke 2 maanden

6x het Magazine Voetzorg+ per jaar

Zowel online als offline

Lees het Magazine als flipbook, met de mogelijkheid om inhoud te downloaden en/ of te printen

Toegang tot het archief

Onbeperkte toegang tot Het Archief  bestaande uit voorgaande edities van het Magazine

Quick Reference Cards

Speciaal ontwikkelde content zoals Quick Reference Cards

korting op opleidingen

10% korting op het normale tarief van de meeste scholingen