Onco Zorg

 

Opleiding tot medisch pedicure oncologie en/ of oncologisch voetzorgverlener [OVV] of oncologisch handzorgverlener [OHV].

Toen Mischa Nagel tien jaar geleden de cursus Voetzorg & Oncologie ontwikkelde, besteedde geen enkele voetzorgopleiding in Nederland aandacht aan kanker. De belangstelling voor de cursus was onverwacht groot. Deelnemers waren zeer enthousiast over de geboden informatie en de betrokkenheid van de docent. Er bleek behoefte te zijn aan een specialisatie naast de al bekende reumatische en diabetische aantekening. Daarom introduceerde hij de specialisatie oncologisch voetzorgverlener (OVV) en vroeg daar een merkrecht op aan.

In 2012 ontdekte Mischa Nagel dat voor reuma en diabetespatiënten in de voetzorg veel werk verzet werd om bij deze patiënten vroegtijdig afwijkingen aan de voet te kunnen vaststellen en er protocollen en procedures werden ontwikkeld om tot een goede, inzichtelijke zorg te komen.

In 2012 zag Mischa niet alleen dat er voor kankerpatiënten met voetafwijkingen als gevolg van behandelingen geen onderzoek was gedaan voor verbetering van deze klachten, er was ook geen eenduidig beleid en informatie naar patiënten toe was er niet of nauwelijks.

In geen enkele opleiding voor voetzorgverlening -ook niet voor de podotherapie- werd er aandacht besteed aan voetafwijkingen bij kankerpatiënten. Het gevolg hiervan was dat er ook op geen enkele wijze  werd gecommuniceerd met het oncologisch behandelteam voorafgaand aan enige handeling. Ook vanuit het oncologisch behandelteam werden er geen aanwijzingen gegeven voor veilig handelen door de voetzorgverlener, terwijl in menig protocol werd aangegeven dat een voetzorgverlener uitkomst zou kunnen bieden.

Doel

Het doel van deze specialisatie is voetzorgverleners bewust te maken van de implicaties van de ziekte kanker en van de gevolgen van behandeling ervan, zodat zij een veilig en doelmatig voetzorgverleningstraject kunnen inzetten in afstemming met de behandelend arts.

Een specialisatie in de oncologie is op zich niet bijzonder: er zijn inmiddels oncologisch diëtisten, oncologisch fysiotherapeuten, enzovoort. Een oncologisch voetzorgverlener ontbrak echter in deze disciplines en is hard nodig. Kankerpatiënten wenden zich tijdens de rustperioden van hun kuren regelmatig tot voetzorgverleners. Deze voetzorgverleners moeten de juiste kennis hebben over wat de mogelijke consequenties van hun voetverzorging kunnen zijn voor kankerpatiënten die onder behandeling zijn. Een opleiding in de oncologische voetzorgverlening levert niet alleen kenniswinst op, maar zal ook bijdragen aan een sterk verbeterde communicatie tussen de zorgverleners van de patiënt. Onder de term voetzorgverleners wordt verstaan:

 • podotherapeuten,
 • podologen,
 • medisch pedicures
 • en pedicures.

Kanker en voetzorgverlening

Elk jaar komen er ten minste 100.000 kankerpatiënten bij, van wie twee derde de ziekte overleeft. Deze overlevenden vormen voor voetzorgverleners nog een extra doelgroep, omdat zij statistisch gezien vaker de huisarts bezoeken met normale klachten – dus ook met voetklachten. Daarnaast is een regelmatige screening van de voeten van deze groep noodzakelijk.

Wetenschappelijk onderzoek geeft het belang van bewegen steeds weer aan. Bij veel kankerbehandelingen neemt de effectiviteit toe wanneer de patiënt beweegt tijdens de therapie. Kunnen bewegen -mobiliteit- vereist gezonde voeten dus ook hier spelen gespecialiseerde voetzorgverleners een belangrijke rol!

Medisch pedicure oncologie geïntegreerd in ONCO-Zorg onderwijs van MischaNagel.nl!

Op 7 juli 2021 ontvingen we de bevestiging dat wij door ProVoet zijn erkend als opleider voor de specialisatie medisch pedicure oncologie [MPO]. Na een gedegen en onafhankelijke bedrijfs-audit heeft onderzoeksbureau CPION aan ProVoet geadviseerd ons te erkennen als opleider voor deze nieuwe specialisatie. Eind april 2022 werd de specialisatie medisch pedicure oncologie door het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF ingeschaald op niveau 5. NLQF 5 is Europees gelijk gesteld aan EQF 5 (‘associate degree’) en wordt in België erkend als BEQF 5.

Als eerste -en tot op heden enige- opleider hebben we vervolgens met Exameninstituut TCI hard gewerkt om onze opleiding naadloos op het examen  MPO te laten aansluiten.

Het kwalificatiedossier van ProVoet is met onmiddellijke ingang de basis voor  zowel de opleiding OVV als de specialisatie MPO. Wij hebben hieraan bovendien een halve praktijkdag oncologische Voetmassage en een halve lesdag Hygiëne & Infectiepreventie aan toegevoegd. In onze opleiding maakt u ook kennis met een kanker ‘survivor’. In een zeer persoonlijke presentatie leert u over  ervaringen tijdens het traject van diagnose tot laatste behandeling en hoe het leven er ná kanker uit kan zien.

Het aantal lesdagen is inmiddels uitgebreid van acht naar negen (excl. examen). Door deze extra contacturen kunnen deelnemers zich nog meer in deze materie verdiepen en worden studenten in staat gesteld zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen. Tussen de achtste en de negende lesdag zit een periode van aantal weken waarin een voorbereidende opdrachten voor het examen moeten worden gemaakt. De inhoud van de negende lesdag wordt ten dele bepaald door de deelnemers zelf aan de hand van hun vragen. Verder zal een aantal belangrijke onderwerpen worden herhaald en wordt met een groepsgesprek afgesloten. Boeken en/ of laptops gaan dicht en vervolgens wordt middels een aantal stellingen een discussie gestart die een goede voorbereiding biedt voor het examen.

Na een succesvol MPO-examen ontvangen de geslaagden een BRAVO certificaat. Voor het aanvullende kwaliteitskenmerk OVV worden extra eisen gesteld waaronder een tweedaagse stage op de oncologie afdeling van een ziekenhuis. Wanneer ook daaraan is voldaan, ontvangen deelnemers ook de OVV  titel met bijbehorende registratie en diploma. Zij worden opgenomen in het OVV register en zijn zichtbaar op oncofoot.com en in de digitale verwijsgids kanker van IKNL (Integraal kankercentrum Nederland; zie ook verder).

Voet-/ handafwijkingen komen bij ongeveer 33% van kankerpatiënten voor; niet alleen bij chemotherapie maar ook als gevolg van doelgerichte therapie en de nieuwe immuuntherapie. Patiënten ervaren dit als enorm pijnlijk en vervelend en het heeft grote invloed op kwaliteit van leven.

Sinds 2013 zijn er in Nederland en Vlaanderen ruim 350 oncologisch voetzorgverleners OVV opgeleid en 34 oncologisch handzorgverleners OHV. Deze zijn niet alleen te vinden op onze eigen ONCO-Zorg-kaart; in Nederland worden alle OHVers en OVVers opgenomen in de digitale verwijsgids kanker van het IKNL. Deze wordt door oncologen, oncologisch verpleegkundigen en andere zorgverleners gebruikt om kankerpatiënten te verwijzen naar veilige zorg buiten de muren van het ziekenhuis. In Vlaanderen wordt onze onco-zorgkaart overgenomen op de website ‘alles over kanker’.

Sinds maart 2020 wordt de OHV/ OVV opleiding alleen nog “virtueel” gegeven middels een volledig interactief “live webinar“. Eén opleidingsdag wordt echter wel fysiek gegeven bij MSK-Podiamed in Zaltbommel (NL).

Het examen wordt inmiddels volledig afgenomen door Examenbureau TCI op de examenlocatie in Schoonrewoerd. Na een met succes afgelegd examen krijgt u een certificaat van handelingsbevoegdheid en wordt u direct opgenomen in de diverse digitale verwijssystemen. U krijgt dan een half jaar de tijd om uw stage te lopen en een stageverslag in te dienen dat dient te worden afgetekend door de stage verlenende-instelling samen met een terugkoppelingsformulier. Hierna ontvangt u uw definitieve diploma. Als OVV of OHV bent u verplicht ieder jaar een dag na te scholen (Oncozorg-Symposium) en werkt u mee aan klinische praktijk evaluaties.

Bepaalde lesdagen van de OVV en OHV opleiding worden gecombineerd gegeven, voor podotherapeuten/ podologen is alleen deelname aan Onco-massage nog facultatief en reeds actieve en gediplomeerde OVVers zullen bepaalde lesdagen van de OHV opleiding volgen.

Voor de “virtuele” opleiding hebben we een op maat gemaakte oplossing bedacht die dient om de informatie op een net zo toegankelijke en veilige wijze over te brengen. Ook plannen we voor de start van iedere opleiding een aantal ‘technische sessies’ voor deelnemers die geen of weinig ervaring hebben in het volgen van virtueel onderwijs. De lessen zelf zijn volledig interactief en deelnemers kunnen in hun eigen virtuele omgeving voor aanvang, tijdens pauzes en na afloop ook informeel samen zijn.

Virtueel onderwijs vindt altijd plaats in uw eigen vertrouwde en veilige omgeving en maakt het minder afhankelijk van voldoende belangstelling in de regio van een aspirant deelnemer. Het scheelt bovendien in reistijd van zowel de deelnemers als de docenten. Als opleider hebben we veel aandacht besteed aan deze manier van lesgeven, begrijpen we de uitdaging die het voor veel deelnemers heeft en geven we volledige ondersteuning zowel op het technische vlak maar ook op de beleving ervan.

Deze voor velen nieuwe manier van kennisoverdracht is door de deelnemers van twee recente opleidingen geëvalueerd en met met hoge cijfers gewaardeerd. Door onze aanpak en begeleiding kan iedere deelnemer zonder problemen de eerste lesdag aanvangen.

Erkenningen

MischaNagel.nl BV heeft een CRKBO registratie; derhalve zijn onze nascholingen en opleidingen vrijgesteld van BTW. MischaNagel.nl BV is een KMO erkende opleider, derhalve kunnen in Vlaanderen gevestigde voet- en handzorgverleners op eenvoudige wijze een deel van de opleidingskosten vergoed krijgen via de KMO

-Portefeuille. Meer informatie hierover Vindt u op onze speciale webpagina [klik hier].

Sinds juli 2021 is MischaNagel.nl door de Nederlandse branchevereniging ProVoet erkend als opleider voor de specialisatie medische pedicure oncologie [MPO].

Sinds 2012 is er veel veranderd. Mischa’s waarnemingen hebben geleid tot de vorming van een team dat een curriculum ontwikkelde voor gespecialiseerde oncologische voetzorg. In 2019 heeft een ander expert team op basis ven der eerder opgedane ervaringen een nieuw curriculum opgezet voor oncologische handzorg OHV®.

Voet- en handzorgverlening bij kanker is een specialisatie binnen deze vormen van zorgverlening. Voor de veiligheid van de patiënt moet een gespecialiseerde zorgverlener goed inzicht hebben in o.a. de volgende aspecten:

 • Kennis van de ziekte kanker;
 • Kennis van de behandelingen;
 • Het leren begrijpen van ziekte-impact;
 • Herkennen van afwijkingen als gevolg van deze behandeling aan de voeten en/of de handen;
 • Het opstellen van een behandelplan;
 • Het voeren van communicatie met het oncologisch team over dit behandelplan;
 • Het uitvoeren van het behandelplan na toestemming van de oncoloog;
 • De juiste communicatie weten te voeren die past bij de situatie van de patiënt;
 • Inzicht in eigen handelen;
 • Het beschrijven van alle in een zorgpraktijk geldende procedures en implementatie van de richtlijnen voor veilige en effectieve zorg voor de oncologische patiënt.

Voor deze opleidingen is het mogelijk een beroep te doen op het STAP-budget van het UWV, klik hier voor meer info

De ONCO ZORG opleidingen omvatten:

Oncologisch voetzorgverlener

Opleiding OVV

8-daagse opleiding tot oncologisch voetzorgverlener voor (medisch) pedicure (+/++) [OVV]

Oncologisch handzorgverlener

Opleiding OHV

9-daagse opleiding tot oncologisch handzorgverlener [OHV]

De activiteiten van Mischa Nagel B.V.

Voetzorg+ is een opleidings- en informatie- instituut voor medische nascholingen en het overbrengen van actuele medische informatie voor voet-, hand,- huid,- nagelzorgverleners.

Oncologisch voetzorgverlener

PLATFORM ONCOFOOT

Informatie over veilige en verantwoorde voetzorgverlening bij kanker

Voetbehandeling
oudere voet
handteam
Trichophyton Rubrum

Oncologisch handzorgverlener

PLATFORM ONCOHAND

Informatie over veilige en verantwoorde handzorgverlening bij kanker

Iedere patient verdient de de best mogelijk zorg

Voetzorgverlening wordt vaak ondergewaardeerd terwijl gezonde, goed functionerende voeten essentieel zijn

Vroegtijdige signalering heeft directe gezondheidsvoordelen

Goed functionerende voeten essentieel zijn voor onze mobiliteit

Oncologisch handzorgverlener

MODULE HANDZORG

Verkorte opleiding tot oncologisch handzorgverlener voor actieve OVVers [OHV+OVV]

Komende E-Scholingen

Bekijk hier de komende opleidingen

Onze gastdocenten

Onze gastdocenten zijn experts in hun vakgebied met een bewezen reputatie.

ONCO-ZORG

De enige ProVoet erkende opleiding tot medisch pedicure oncologie!

de oorspronkelijke opleiding OVV, MPO en OHV.

Onze ONCO-Zorgverleners zijn opgenomen in de ‘digitale verwijsgids kanker’ van IKNL en kunt u ook terugvinden op onze eigen patiëntenplatforms ONCO-Foot en ONCO-Hand.

Video afspelen

Mischa Nagel's posts

Lees hier de laatste posts: