Klinisch redeneren

door docent Anita Betten, oncologisch fysiotherapeut en expert klinisch redeneren

Accreditatie:
Waardering opleiding:

score: 8,71 (schaal van 1 tot 10)
aantal evaluties: 66 (klik hier)

Klinisch redeneren

Nieuwe E-Scholing!
Klinisch Redeneren
 van en door docent Anita Betten, oncologisch fysiotherapeut en expert klinisch redeneren.

Klinisch Redeneren geeft de medisch voetzorgverlener meer zekerheid bij het verlenen van gecompliceerde zorg:Een groot deel van de beslissingen die we nemen wordt beïnvloed door onze eigen emoties. We hebben daarbij geen mogelijkheid om bouwstenen van een besluit te controleren. Ook is het moeilijk te overzien of we alle factoren hebben gewogen bij de genomen beslissing en door druk/haast niet iets over het hoofd hebben gezien.

klinisch_redeneren
klok
Senior Patient Having Consultation With Doctor In Office
Klinisch redeneren omvat risico-inschatting, vroegsignalering, probleemherkenning, interventie en monitoring. Dat is een hele mond vol maar wat betekent dit nu eigenlijk en wat moet een voetzorgverlener daar nu mee?Brancheorganisatie ProVoet zet zich in voor (o.a.) verdere professionalisering van de beroepsgroep met als speerpunt het zichtbaar maken van de kwaliteit van de (medisch) pedicure (oncologie) in het Nederlandse zorgveld. Om deze kwaliteitsslag te maken is een duidelijke afbakening van de werkvelden van pedicure, medisch pedicure en medisch pedicure oncologie van belang. Zo dient bijvoorbeeld de pedicure een cliënt met een zogenaamde risicovoet te verwijzen naar de medisch pedicure en dient iedere (medisch) pedicure-cliënt/patiënt met een actieve (systemische) oncologische behandeling behandeld te worden door de medisch pedicure oncologie. Door een duidelijke(re) afbakening kunnen de onderliggende processen van klinisch redeneren(onderzoeken, ordenen, (be)oordelen en overdenken van informatie om tot een diagnose en behandelingsplan dan wel doorverwijzing te komen) worden geoptimaliseerd.  Het proces van klinisch redeneren wordt gevoed door medische kennis die door goed wetenschappelijk onderzoek wordt onderbouwd. Deze wetenschappelijk onderbouwing is op dit moment voor het werkveld van de (medisch) pedicure (oncologie) nog marginaal. Omdat hersenprocessen die betrokken zijn bij (klinisch) redeneren deels buiten het bewustzijn verlopen en dus onbewust worden beïnvloed door bijvoorbeeld persoonlijke overtuigingen en (werk)stress is het belangrijk om ‘checklists’ en richtlijnen te gebruiken. De door ProVoet ontwikkelde Risico Inventarisatie, – Analyse en Behandeling formulierenset, kortweg het RIAB-formulier, voorziet in de noodzaak om relevante gegevens uniform en compleet te registreren.
Het faciliteert het proces van bewust klinischredeneren doordat het formulier uitnodigt tot het stellen van de juiste vragen (inventarisatie risico’s, vaststellen eventuele contra-indicaties) waardoor juiste afwegingen adequater kunnen worden gemaakt en het vakgebied van de (medisch) pedicure wordt begrenst. Dit proces is onmisbaar bij verdere professionalisering. 
Daarnaast biedt het RIAB-formulier de mogelijkheid om, anoniem, gegevens(data) te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek. U gaat er dus allemaal mee te maken krijgen. Klinisch redeneren hoort bij zorg verlenen om eigen observaties te objectiveren en de communicatie met andere zorgverleners en patiënten te optimaliseren. Het is een bekwaamheid waarmee iedere professionele zorgverlener verantwoorde zorg kan verlenen en patiëntveiligheid voorop stelt. Om Klinisch redeneren goed te begrijpen heeft OVV docent en oncologisch fysiotherapeut Anita Betten een digitale presentatie geschreven over klinisch redeneren. Haar opdracht was: maak klinisch redeneren tastbaar voor voetzorgverleners en houd het praktisch. 
Vandaar dat er in deze presentatie drie casussen zijn verwerkt die u in kleine groepen middels klinisch redeneren gaat benaderen.1. Casus oncologie2. Casus diabetes3. Casus ziekte van ParkinsonDeze drie uitgewerkte casussen vormen via het “leren van elkaar” principe de aansluiting op de theoretische kennis die Anita u in de eerste 1,5 uur zal overdragen.Na deze cursus bent u in staat om:De zorgvraag van de cliënt tijdens ieder contactmoment beter te identificeren en daarmee de juiste werkdiagnose te stellen;Beter te onderbouwen welke interventies u inzet in uw zorgverlening;Uw zorgverlening te structureren en zo nodig af te bakenen;Op uw handelen te reflecteren en zo nodig uw (be)handelen aan te passen;Bewuster te redeneren en eigen waarnemingen van objectieve feiten te onderscheidenOp 28 juni jl  vond de pilot klinisch redenerenplaats door docent Anita Betten. De discussies, de participatie door de deelnemers aan de groepsopdrachten, en alle reacties blijkt dat dit onderwerp leeft onder de doelgroep. Anita heeft met haar aanpak de aandacht dus goed weten te pakken en hetgeen leidde tot actieve deelname.
Het proces van klinisch redeneren wordt gevoed door medische kennis die door goed wetenschappelijk onderzoek wordt onderbouwd. Deze wetenschappelijk onderbouwing is op dit moment voor het werkveld van de (medisch) pedicure nog marginaal. Omdat hersenprocessen die betrokken zijn bij (klinisch) redeneren deels buiten het bewustzijn verlopen en dus onbewust worden beïnvloed door bijvoorbeeld persoonlijke overtuigingen en (werk)stress is het belangrijk om ‘checklists’ en richtlijnen te gebruiken. 
Deze checklists in de vorm van RIAB formulieren zullen een standaard worden in de praktijk voor pedicures en medisch pedicures.
Werken met formulieren en checklijsten is geen gemakkelijke opgave. Als de achtergronden er van goed duidelijk worden weergegeven in een presentatie en je er direct me kan oefenen dan wordt het echt een stuk makkelijker en wordt ook de noodzaak helder.
Tijdens de pilot Klinisch redeneren door Anita Betten werd er kritisch maar zeer opbouwend gediscussieerd. Daar is binnen de presentatietijd ook genoeg ruimte voor. Wat heel erg hoog gewaardeerd werd was de praktische kant die in de presentatie is ingebouwd. Er worden de deelnemers nl. 3 casussen voorgelegd. De deelnemers worden in drie groepen verdeeld en elke groep beredeneert de casus. De voorzitter van elke groep legt aan de rest van de deelnemers uit welke besluiten ze hebben genomen bij hun casus met de achterliggende argumentatie. De overige deelnemers kunnen reageren onder begeleiding van Anita Betten en Mischa Nagel
De resultaten van de pilot Klinisch Redeneren door Anita Betten behoren tot hoogste resultaten die we ooit hebben ontvangen door de deelnemers.
Docent Anita Betten over Klinisch Redeneren:

“Sinds 2004 werk ik als fysiotherapeut in Amsterdam en sinds 2010 met name binnen de oncologie en lymfologie. 

Ik zie cliënten met een zeer uiteenlopend scala van klachten op fysiek gebied die zijn ontstaan door het hebben van kanker of de medische behandelingen bij kanker. Ik zie hen voorafgaand aan en in verschillende fases van hun oncologische traject, wat mijn werk heel afwisselend en interessant maakt. Ik vind het belangrijk om persoonlijk en betrokken te zijn en waardeer dat ik een tijdje mee mag lopen met patiënten tijdens dit deel van hun leven. 
Naast deze werkzaamheden ben ik actief als voorzitter van het Fysiotherapie Collectief Amsterdam, waarbij 300+ fysiotherapeuten aangesloten zijn. De verbinding en collegialiteit die het collectief onder fysiotherapeuten bewerkstelligt, is voor mij een belangrijke drijfveer. Ik vind het belangrijk om te verbinden, verdiepen en veranderen in het zorglandschap. 
Tijdens mijn werk als fysiotherapeut, met name binnen de oncologie, merk ik dat patiënten klachten hebben op veel verschillende vlakken. Deze klachten verhouden zich tot het dagelijkse leven van de patiënt en dienen ook in dat kader gezien, gehoord en behandeld te worden. 
Tijdens de anamnese, de inspectie en mijn onderzoek verzamel ik veel gegevens. 
Door de vaardigheid om eigen observaties en interpretaties te kunnen koppelen aan medische kennis kan ik de informatie op verschillende vlakken ordenen om de juiste werkdiagnose te verkrijgen en vervolgens de beste therapiekeuze te maken. 
Ook zorgt het ervoor dat ik de stappen genomen tijdens het proces van diagnosticeren, kan controleren. 
Het behandeltraject komt door het klinisch redeneren compleet in het teken van deze individuele patiënt te staan, precies zoals het hoort. Het proces ondersteunt hiermee de zorgverlener en de cliënt.”

Opleiding Klinisch redeneren: