ProVoet Congres Voetzorg voor Ouderen

ProVoet Congres Voetzorg voor Ouderen:

Vooruit denken om Nederland mobiel te houden.

Interactief congres op zaterdag 5 november 2022.

Locatie: Maitland Theater op Landgoed de Horst & digitaal.


Praktische informatie.

 • Planning: zaterdag 5 november 2022, start 9.45 uur stipt (inloop vanaf 9.00 uur). Herhaling alleen digitaal op donderdag 17 november, start 14.30 uur.
 • Locatie: Landgoed de Horst, Driebergen (NL). Deelname zowel fysiek als digitaal.
 • Kosten:
  • Fysieke deelname: €120 totaal verzorgd.
  • Digitale deelname: €95 via Zoom.

Accreditatie.

  • ProCERT: 6 punten (Omgevingsbewust handelen 1 + Overige risicovoet (niet zijnde DM of reuma) 3 +Voetzorg — Reuma 2);
  • Keurmerk Fysiotherapie 5 punten therapeutenregisterVakinhoudelijk algemeen.
  • V&V en Register Zorgprofessionals 6 punten (voor de scholingen dementieverpleegkunde, dermatologie, diabeteszorg, reumatologie en wijkverpleegkunde);
  • LOOP registerpodologen en podoposturaaltherapeuten 5,5 punten;
  • Kwaliteitshuis fysiotherapie: 5 punten
  • Verpleegkundig Specialisten: 5 punten
  • ADAP huid- en podotherapeuten: 5 punten
  • Orthopedisch Technologen (NBOT): 5 punten

In het kort.

 • Doelgroep: Alle disciplines voetzorgverlening, thuiszorgverleners, zorgverleners van instellingen voor ouderenzorg, artsen ouderenzorg, beleidsmakers en stakeholders ouderenzorg in Nederland, Vlaanderen, Suriname en het Caraïbisch deel van het Koninkrijk.
 • Opening: Ron Verschuren, directeur ProVoet.
 • Sluiting: Karlien Bongers, bestuurslid ProVoet.
 • Dagmoderatoren.: Kirsten Veenstra (orthopedisch chirurg) & Mischa Nagel (zorgspecialist)
 • Redactiecommissie: Kirsten Veenstra, Mischa Nagel, Karlien Bongers.

Programma, sprekers en onderwerpen.

 

Van Tot Onderwerp Spreker  
09:15 09:45 Inloop deelnemers   00:30
09:45 10:00 Opening Dagvoorzitters  Kirsten Veenstra & Mischa Nagel 00:15
10:00 10:30 Ouder worden hoe gaat dat eigenlijk? Karlien Bongers 00:30
10:30 11:00 Uitleg studie de oudere voet Mischa Nagel 00:30
11:00 11:30 Koffiepauze   00:30
11:30 12:15 Relatie tussen de oudere voet en valincidenten Danique van Gulick 00:45
12:15 12:30 Insert  “Visie” op studie naar de oudere voet Stuurgroepleden zetten hun visie uiteen 00:15
12:30 13:25 Lunchpauze   00:55
13:25 13:40 De oudere voet in de spreekkamer van de chirurg Derde dimensie met Kirsten Veenstra 00:15
13:40 14:25 Reumatische klachten bij de oudere voet Elleke Huijbrechts 00:30
14:25 14:40
Midvoetsartrose
Derde dimensie met Kirsten Veenstra 00:45
14:40 15:00 Theepauze   00:20
15:00 15:15
Stressfractuur
Derde dimensie met Kirsten Veenstra 00:15
15:15 16:40 Wat verandert er aan de ouder wordende nagel Professor Eckardt Haneke 00:45
16:40 17:00 Visie op studie naar de oudere voet  Kirsten Veenstra & Afsluiting Dagvoorzitters 00:30
        00:15

“Valincidenten zijn wereldwijd een groot gezondheidsprobleem bij ouderen. Het kan leiden tot letsel, morbiditeit, een lagere kwaliteit van leven, mortaliteit en brengt hoge kosten met zich mee voor de (Nederlandse) gezondheidszorg. Het detecteren en behandelen van patiënten met een verhoogd valrisico is essentieel om valincidenten te voorkomen, zeker ook onder voetprofessionals. Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken tonen namelijk aan dat voetproblemen gerelateerd zijn aan valincidenten. Het zou een routine component moeten zijn binnen valpreventie.”

 

Achtergrond.

De vraag naar zorg stijgt harder dan ooit. Het zorgsysteem om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen blijven leveren in Nederland in België piept en kraakt aan alle kanten. De coronapandemie heeft extra druk op het systeem gezet. De uitstroom van personeel in de zorg is hoger dan instroom. De toename van diabetespatiënten hebben we nog steeds niet kunnen stoppen. Per dag komen er zo’n 700 nieuwe reuma patiënten bij. Het aantal nieuwe kankerpatiënten zal in 2022 oplopen naar 130.00. Een tsunami aan ouderen -aan wie we moreel verplicht zijn goede zorg te verlenen- komt daar nog eens bovenop.

 • Een groot deel van de mensen ouder dan 65 denkt dat voetpijn onderdeel is van het ouder worden.
 • Van de groep mensen boven de 75 kan slechts 33% nog de eigen voeten bereiken.
 • Valincidenten zijn de duurste zorgkosten die we kennen en een groot deel van deze incidenten komt voort uit voetproblemen.

Met minder personeel meer zorg leveren vereist een radicaal andere blik op de zorg. Andere beroepen in de zorg zouden meer bij de zorg aan de oudere mens betrokken moeten worden. Onze branche zou hier aan bij kunnen dragen door voetproblemen in een vroeg stadium te herkennen en gelijk te behandelen. Ook andere zorgververleners -bijvoorbeeld in de ouderen zorg- kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren indien ze problemen aan voeten sneller kunnen herkennen, een risico-inschatting maken en tijdig de juiste hulp inschakelen.

Mobiliteit en het kunnen uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Goed functionerende voeten houden mensen mobiel. Professionele voetzorg is daarbij een voorwaarde.

“Voetproblemen komen bij ouderen frequent voor. Vasculaire en neurologische oorzaken liggen hieraan ten grondslag naast degeneratieve afwijkingen aan huid en nagels alsmede van botten en spieren. Door deze voetproblemen komen valincidenten bij ouderen vaker voor hetgeen weer een toename van zorgkosten met zich meebrengt. Door de toenemende veroudering en toename van het aantal 65-plussers de komende jaren zal het aantal voetproblemen alleen maar sterk toenemen. In 2012 waren er 2,7 miljoen 65-plussers, in 2041 zullen dat er 4,7 miljoen zijn. Vanaf 2025 neemt het aantal 80-plussers eveneens sterk toe. Schokkend is dat maar 30% van de zelfstandig wonende ouderen van 75 jaar en ouder in staat is zelf de voeten adequaat te verzorgen. De aandacht voor voetproblemen is in Nederland vaak en te lang een ondergeschoven kindje geweest. Dat hiervoor aandacht wordt gevraagd valt alleen maar toe te juichen. Bij een goede kwaliteit van leven hoort ook een goede voetzorg. Nederland is er bij gebaat dat ouderen zolang mogelijk mobiel blijven.
Het gepresenteerde voorstel voor onderzoek naar de oorzaken en omvang van de voetproblematiek bij ouderen en hoe de voetzorg verbeterd kan worden in Nederland ziet er veel belovend uit. De wetenschappelijke onderbouwing en begeleiding is gegarandeerd door de deskundige stuurgroep waarin onder meer twee hoogleraren zitting hebben”. 

“Vanuit het beleidsplan 2020-2025 van ProVoet wordt ingezet op wetenschappelijk onderzoek en wel om twee redenen:

 1. Het vergaren van bewijslast voor de effectiviteit van preventieve zorg, zoals een medisch pedicure die levert;
 2. Om te onderzoeken of de effectiviteit van behandelingen door een medisch pedicure wetenschappelijk aangetoond kan worden.

Als het lukt om de effectiviteit van de medisch pedicure behandeling en de preventieve zorg wetenschappelijk aan te tonen, opent dat deuren en ondersteunt dat de positionering van het beroep in de zorg.
ProVoet onderzoekt daarvoor de mogelijkheid om samen met leden een databank op te zetten waarin behandel- en praktijkgegevens verzameld worden. De ontwikkeling en digitalisering van het RIAB is een belangrijke stap in dit proces.
Daarnaast is er de wens om wetenschappelijk onderzoek over de effectiviteit van behandelingen door een medisch pedicure mogelijk te maken en waar mogelijk te ondersteunen.
In de praktijk merken (medisch) pedicures dat voetzorgverlening aan ouderen binnen ons zorgbestel niet de vereiste aandacht krijgt. In het voorjaar van 2021 hebben Mischa Nagel en ProVoet een congres georganiseerd over voetzorg voor ouderen die wonen in een instelling of die thuiszorg ontvangen. Tijdens dat congres en door de klinische evaluatie 1e consult voetzorg na lockdown, dat ook in samenwerking met elkaar werd uitgevoerd, werd steeds duidelijker dat voetzorgverlening aan ouderen veel meer op de voorgrond dient te komen binnen ons zorgbestel.
Alleen al door het significante aantal leden dat de kwaliteit bezit om de gevraagde voetzorg voor ouderen uit te voeren, is ProVoet dé partner. Deze professionele voetzorgverleners leveren niet alleen kwaliteit van zorg maar ook tegen een marktconform tarief. Tevens zijn ProVoet leden niet alleen technisch gezien geschikt voor het verlenen van de gevraagde voetzorg, maar beschikken zij ook over de competentie met ouderen een vertrouwensband op te bouwen. De door hen verleende zorg is daarmee laagdrempelig en toegankelijk.
ProVoet beschikt over een organisatie die de stuurgroep van de studie kan ondersteunen en die ook onder haar 11.500 leden enquêtes kan uitzetten om bijvoorbeeld haalbaarheid in de praktijk te toetsen of, in de toekomst, via hun RIAB methode direct data te kunnen aanleveren over de gegeven zorg aan ouderen.
Als de doelstellingen van de studie gehaald worden en het maatschappelijk belang van gerichte voetzorg evident wordt, moeten de aanbevelingen leiden tot een herzien beleid en dan speelt een kosten baten/analyse een belangrijke rol.”

Voetproblemen bij de oudere patiënt/ cliënt kunnen variëren van lichte ongemakken, tot aandoeningen die de zelfredzaamheid en mobiliteit van de patiënt/ cliënt ernstig kunnen beperken.

 • Problemen als kloven, eeltvorming, clavusvorming en ingegroeide teennagels komen veel vaker voor bij de geriatrische voet dan bij de jongere.
 • Ook is er grotere kans op dermato- of onychomycose.
 • Door het verslappen van het bindweefsel en het bandenapparaat van de voet zien we vaak (toename van) doorzakking van het voetgewelf. Dit vergroot de kans op het ontwikkelen van fasciitis plantaris, een Mortense neuralgie en/ of tendinitis.
 • De ‘fat-pad’ van de voetzool wordt dunner, hetgeen een grotere kans geeft op het ontstaan van metatarsalgie of Mortense neuralgie.
 • Ook zien we bij de geriatrische voet vaak hamertenen, hallux valgus (beide vooral bij vrouwen) en deformiteiten als gevolg van lang bestaande artritis of artrose.
 • Verder is de voet ook vaak betrokken bij systemische aandoeningen zoals diabetes mellitus, resulterend in slechte circulatie in de voet en neurologische afwijkingen zoals neuropathie. De incidentie van deze twee, en vele andere, gegeneraliseerde aandoeningen neemt toe met het vorderen van de leeftijd. Dit leidt vervolgens weer tot een toename van voetproblemen als gevolg van deze aandoeningen bij de oudere cliënt.

Het verzorgen van de voeten is voor de oudere patiënt/ cliënt vaak problematisch. Slechts 30% van alle ouderen van 75 jaar of ouder kan nog zelf adequaat voor de voeten zorgen. Adequate zorg voor de voeten wordt vaak gehinderd door bijvoorbeeld verminderde lenigheid, verminderde visus, pijn en door de algemene spierzwakte die een normaal onderdeel is van het verouderingsproces.

Dat daarnaast tijdens een medische screening voor opname in een zorginstelling de voetstatus niet wordt beoordeeld is op z’n zachts fascinerend te noemen. Meerdere artsen ouderenzorg geven aan dat in veel gevallen de functionaliteit van de voeten als eerste tot problemen leidt. Waarom worden hier nog steeds niet de juiste conclusies uit getrokken en waarom verandert dit niet?!

Studie naar de oudere voet – uitkomst vorige congres.

Als uitvloeisel van het vorige congres op 27 maart 2021 is er met twee universiteiten en een hogeschool een studie opgezet over de oudere voet. ProVoet is partner in deze studie. Ook zo werken we op de achtergrond volop aan de onderbouwing van ons vak met data en wetenschap. Niet alleen om een vaste en erkende plaats voor voetzorg in het zorgsysteem te bewerkstelligen maar ook voor verbeterde communicatie met de aanpalende zorg is deze studie uitermate belangrijk. Verzorging van de voeten van ouderen kan niet zonder samenwerking met de bestaande zorg. Daarom zullen bij dit congres ook andere vakgroepen worden uitgenodigd die zich bezig houden met de zorg voor ouderen.

 

 

En dan nog dit…

Naarmate iemands mobiliteit afneemt -hetgeen bij veel ouderen gebeurt- wordt deelnemen aan de samenleving steeds moeilijker. Eén van de meest schrijnende gevolgen van mobiliteitsverlies is eenzaamheid. Veel ouderen voelen zich eenzaam wat kan leiden tot depressieve gevoelens. De kwaliteit van leven, als gevolg van voetproblemen en mobiliteitsverlies neemt enorm af. Als wij als beroepsgroep een bijdrage aan verbetering kunnen leveren door goede structurele voetzorg voor ouderen vanaf 70 jaar jaarlijks te borgen dan is dat van grote waarde voor ons allemaal.

Het waarborgen van zowel de eigen veiligheid als de veiligheid van de patiënt/ cliënt is een essentieel onderdeel van goede en effectieve voetzorg voor ouderen. Voor ouderen die in instellingen verblijven of ouderen die thuiszorg krijgen speelt nog een ander facet: hoe krijg je als voetzorgverlener de door jou nodig geachte zorg overgedragen en uitgevoerd door andere zorgverleners die de dagelijkse verzorging hebben voor de patiënt.

Veel voetverzorgers geven aan zich niet gehoord te voelen en geven aan de wanhoop soms nabij te zijn. Aan de andere kant is de zorgverlener vaak in dienst van een grote organisatie en zijn er hele duidelijke communicatiestructuren. Worden deze allemaal wel op de juiste wijze gebruikt en weten voetzorgverleners wel hoe deze structuur per instelling werkt?

 

Deugdelijke voetzorg voor ouderen kan de oudere patiënt/ cliënt helpen bij het ondersteunen van de algehele gezondheid en het langer actief blijven.

Het is niet onaannemelijk te stellen dat een deel van de voetproblemen van ouderen door snel ingrijpen kunnen worden opgelost en dit zou direct resulteren in een verbetering van de mobiliteit van onze ouderen en op hun algehele gezondheid.

Deelname aan het congres.

Op Landgoed de Horst in Driebergen is er op 5 november in het Maitland theater plaats voor 150 deelnemers. Zij zullen een actieve rol spelen in het dagprogramma. Tijdens de ontvangst, de ochtend- en middagpauze staan koffie, thee, water, juice en een kleine snack voor je klaar. De lunch op Landgoed de Horst bestaat uit lokale, verse en seizoensgebonden producten is bevat geen vleesproducten. Digitaal kan het congres ook weer worden bijgewoond; dit keer met een geplande herhaling op 17 november vanaf de namiddag.
Een technisch team zal het congres voor de digitale deelnemers zo goed mogelijk in beeld brengen. Het bestaat uit twee professionele cameramensen met een regisseur, een sociale media desk waar alle binnenkomende vragen worden aangenomen, en twee geluidtechnici. Al deze informatiestromen moeten worden samengebracht en dat wordt allemaal gecoördineerd door de regisseur en de dagvoorzitters.

Je kunt kiezen uit drie manieren om dit congres bij te wonen.

 1. Je kunt deelnemen en fysiek aanwezig zijn op een compleet verzorgde dag op Landgoed de Horst in Driebergen. Er is een uitgebreide lunch en twee kortere pauzes zodat je de gelegenheid hebt collega’s en de sprekers te ontmoeten. Er is slechts plaats voor 150 fysieke deelnemers. Klik hier om je aan te melden en kies de optie ‘Fysiek in het Maitland theater.’
 2. Je kunt digitaal deelnemen via Zoom: online en live. Zoals je bent gewend plannen we tijdens de week voorafgaand aan het congres oefensessies zodat je op 5 november kunt genieten van een perfect uitgevoerde congresdag. Zo kan iedereen vooraf al een keer (of vaker indien gewenst) inloggen om op de congresdag zonder stress en problemen het congres digitaal te betreden. Klik hier om je aan te melden en kies de optie ‘Online en live via Zoom.’
 3. Voor deelnemers die op 5 november verhinderd zijn, bestaat de mogelijkheid het congres op donderdag 17 november als groep en onder begeleiding terug te kijken (14.30 tot 22.oo uur). Deelnemers, die hiervoor kiezen, moeten om voor accreditatie in aanmerking te komen aparte accreditatie vragen beantwoorden om aan te tonen dat zij alle voordrachten volledig hebben gezien. We hebben bewust gekozen voor een doordeweekse dag met start halverwege de middag. Klik hier om je aan te melden – op 17 november bestaat alleen de mogelijkheid om digitaal deel te nemen.

Community jaarabonnement:

Voor €89,50 per jaar geniet u van vele voordelen:

Elke 2 maanden

6x het Magazine Voetzorg+ per jaar

Zowel online als offline

Lees het Magazine als flipbook, met de mogelijkheid om inhoud te downloaden en/ of te printen

Toegang tot het archief

Onbeperkte toegang tot Het Archief  bestaande uit voorgaande edities van het Magazine

Quick Reference Cards

Speciaal ontwikkelde content zoals Quick Reference Cards

korting op opleidingen

10% korting op het normale tarief van de meeste scholingen