STAP SUBSIDIE DOOR HET UWV

STAP Subsidie is voltooid verleden tijd – maar…

Steeds meer blijkt de STAP-subsidie een last voor kleine opleiders en goede opleidingen. Potentiële deelnemers hebben een redelijk gerechtvaardigde verwachting dat ze een subsidie zullen ontvangen maar in de uitvoering komt daar bitter weinig van terecht.  De STAP regeling wordt per 2024 beëindigd. Na eerdere onduidelijkheid, blijkt dat de tranche van 3 juli voor onze opleidingen de laatste is geweest.  Volgende tranches in september en november 2023 gaan wel door maar met een zeer beperkt beschikbaar budget en alleen voor door het NL ministerie van OCW erkende (staats)opleidingen.

Ondanks onze kwalificatie als NLQF-opleider en de inschaling op NLQF 5 niveau voor zowel MPO als OVV, vallen wij daar buiten. Wij zijn het hier natuurlijk niet mee eens en doen wat we kunnen om dat de veranderen. Het aftreden van het NL kabinet belooft ook op dit vlak weinig positiefs. STAP beantwoorde onze opmerkingen hierover als volgt: “Als u een OCW erkenning heeft, kunt u dit terug zien in RIO. In RIO zien we dat jullie een sector- en brancheorganisatie en NLQF erkenning hebben (Register Instellingen en Opleidingen (duo.nl)). Daarmee zijn jullie helaas niet OCW erkend en kunnen jullie geen [STAP gesubsidieerde} scholingsactiviteiten aanbieden vanaf september. Ik heb uw mail doorgezet naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zodat zij op de hoogte zijn van het signaal dat u geeft in uw mail.”

In de hoop de opleiding ook zonder STAP-subsidie toegankelijker te maken, hebben we het volgende besloten:

 • De opleiding wordt over een langere periode gespreid.
 • We bieden alle deelnemers zonder subsidie de mogelijkheid scholingskosten gespreid te betalen. 
 • In 2023 wordt MPO/ OVV in ieder geval nog vanaf 2 september gepland – beide opleidingen doen pas in 2024 examen.
 • ProCERT accreditatie (24 punten) wordt pas in 2024 bijgeschreven.

…regionale/ lokale leer-werk-loketten als mogelijk subsidie-alternatief opleidingen Medische basiskennis en ONCO-Zorg in Nederland!


Op 21 oktober a.s. start de eerste cyclus van de opleiding Medische basiskennis.

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met opleidingsinstituut Con Amore. De cyclus loopt tot begin juli 2024 en heeft 12 lesdagen; steeds op zaterdag. Tussen de lesdagen hebben studenten steeds ca. drie weken tijd om de volgende les goed voor te bereiden. De voorbereiding kost ongeveer 15 tot 25 uur, afhankelijk van aanwezige voorkennis.

De Medische basiskennis opleiding is gewaardeerd door ProCERT met 24 accreditatiepunten in verschillende domeinen. De kosten voor de opleiding bedragen €1.985, hier komt nog €186 bij voor de aanschaf van twee studieboeken. Dit maakt de opleiding een aanzienlijke investering, waar niet iedereen direct budget voor zal hebben.

De opleiding heeft een HBO-niveau en leidt tot een een CPION en/ of SNRO diploma met een waarde van 43,5 ECTS (Europese Credits). De genoemde accreditatie-instituten worden gebruikt door zorgverzekeraars en zijn gelinkt aan uw AGB-codeprofiel.

Uitgebreide informatie over de opleiding vindt u hier.


Na het wegvallen van de STAP regeling hebben we gezocht naar alternatieve financieringsmogelijkheden:

 1. We bieden deelnemers de mogelijkheid om in vier termijnen te betalen.

 2. U kunt contact opnemen met het Leerwerkloket in uw regio of woonplaats. Verschillende lokale subsidieregelingen kunnen van toepassing zijn voor een opleiding, o.m. afhankelijk locatie en situatie. In totaal zijn er 35 Leerwerklocaties verspreid over Nederland die een landelijke dekking zouden moeten bieden.

Deze week ontvingen we het mooie bericht over de eerste goedkeuring van een aanvraag via een Leerwerkloket via een in 2023 nog geldende, aan COVID gerelateerde subsidie! Deze subsidie dekte het volledige lesgeld van Medische basiskennis.


Voor Vlaamse deelnemers hebben we een verzoek ingediend om Medische basiskennis toegevoegd te krijgen aan onze lijst van voor KMO-subsidie in aanmerking komende beroepsspecifieke competenties. Onze ONCO-Zorg opleidingen zijn overigens wel in deze lijst opgenomen naast een aantal nascholingen.

Hou de volgende argumenten in gedachten wanneer u over de opleiding spreekt of een subsidieaanvraag doet:

 1. Kwaliteit van zorg staat steeds meer in de belangstelling. Niet alleen binnen de zorg maar ook erbuiten. Zo leest, hoort en ziet u hier steeds meer over.

 2. De opleidingen tot (medisch) pedicure geven beperkt aandacht aan anatomie, fysiologie en pathologie. Over mentale gezondheid en psychologie leert u veelal helemaal niets. Medische basiskennis brengt hier verandering in.

 3. Deze opleiding geeft een stevige basis voor uw kwaliteit van zorg, uw overleg met artsen en specialisten, uw vermogen om symptomen beter te herkennen, verbanden te leggen, een differentiaal diagnose te maken en alle nodige informatie ter beschikking te hebben om een goed behandelplan te kunnen maken.

 4. Consistente kwaliteit van zorg is het kompas waarmee u de koers van uw praktijk bepaalt. Zo’n koers zal leiden tot een hogere klantwaardering, waardoor u niet alleen nieuwe klanten verwerft, maar ook uw tarieven kunt herzien.

 5. De verwachte toename aan patiënten tot 2040 (zie ook onderaan) biedt aanzienlijke groeimogelijkheden. Een gedegen basiskennis opgeteld bij uw specialistische kennis er ervaring biedt een stevig uitgangspunt om die groei op te vangen en eventueel uw praktijk uit te breiden.

Mocht u aanvullende documentatie nodig hebben bij uw aanvraag dan helpen we graag. Klik hier voor een overzicht van alle Leerwerkloketen.


Financiering ONCO-Zorgopleidingen: OHV, OVV & MPO.

 • Deelnemers aan de ONCO-Zorgopleidingen hebben al langer de mogelijkheid deze in acht termijnen te betalen.

 • De boven beschreven Leerwerkloketten kunnen ook voor deze opleidingen een vervanging voor het wegvallen van het STAP-budget bieden.

 • Vlaamse deelnemers kunnen voor OHV en OVV gebruik maken van hun KMO-Portefeuille en zo 30% subsidie ontvangen.

We willen bij voldoende belangstelling alsnog een derde ONCO-Zorg opleiding plannen

Heeft u interesse? Laat dat dan volledig vrijblijvend weten door een email te sturen. Meer informatie over deze opleidingen leest u in de opleidingsgids.

Voor de ONCO-Zorg opleiding kunt u tijdens een subsidieaanvraag de volgende aanvullende argumenten gebruiken (zie ook hier boven):

 • Verdere uitbreiding en/ of specialisatie van uw praktijk o.a. op doorverwijzing uit de oncologie en in samenwerking met de oncologie.

 • Bij kanker gaat het om een specifieke, grote patiëntengroep met vaak zeer gecompliceerde klachten. Veel patiënten ervaren door de behandeling milde tot ernstige bijwerkingen aan handen en/ of voeten. Enig verlies van activiteit en/ of  mobiliteit zal gecompenseerd moet worden, meestal door het inkopen van nog duurdere zorg. Specialistische hand- en voetzorg kan bijdragen aan het managen van deze klachten in samenwerking met het oncologisch team en levert zo een belangrijke bijdrage aan behoud van de kwaliteit van leven.

Door ons opgeleide ONCO-Zorgverleners werken alleen met toestemming van de behandelend oncoloog, maken een behandelplan dat door de oncoloog wordt goedgekeurd en melden nog niet gesignaleerde afwijkingen die tijdens eerdere behandelingen nog niet zijn opgemerkt.

Voor deze opleiding kregen enkele deelnemers al eerder subsidie toegekend vanuit een gemeentelijk of regionaal fonds.

IKNL (het integraal kankercentrum Nederland), heeft OHV/ OVVers  opgenomen in de Digitale verwijsgids kanker. Oncologen en oncologie verpleegkundigen gebruiken deze gids om veilige hand- en voetzorg buiten de muren van het ziekenhuis te kunnen aanbieden bij de de patiënt in de buurt.  IKNL is de overkoepelende organisatie die de oncologische zorg regelt, voorwaarden stelt en de kwaliteit er van meet en bijstuurt.


Voordat u een subsidieaanvraag start:

 1. Neem tijd om een goed CV en portfolio met bewijsstukken samen te stellen. (Kijk b.v. hier voor duidelijke tips voor een goed CV.)

 2. Motiveer waarom u de subsidie aanvraagt en zou moeten krijgen. Hier kunt u ook de eerder genoemde argumenten aanvoeren.

 3. Maak helder hoe deze opleiding bijdraagt aan groei en verbetering van zorg. Het is namelijk van groot belang dat gemeenten voldoende zorgverleners hebben om blijvend goede zorg aan hun inwoners te kunnen bieden.

Verder ziet u hieronder een van de week geplaatst bericht op deze facebook pagina waarin in absolute getallen het aantal patiënten in 2040. Veel van deze ziektebeelden kennen ernstige voetproblemen en kanker is in dit overzicht niet meegenomen.

Deze getallen zijn voor iedere regio van belang want zij moeten de snel stijgende behoefte aan  zorg faciliteren.

[Update 28 augustus 2023.]

Verdere tekst hieronder is niet meer relevant.

STAP-subsidie aan te vragen voor deelname aan de opleiding medisch pedicure oncologie/ oncologisch voetzorgverlener. Als burger dient u deze namelijk zelf aan te vragen. We zullen u hier echter zo goed mogelijk bij helpen. (In 2023 , maandag 3 juli, maandag 4 september en woensdag 1 november; maar zie opmerkingen hierboven!)

Onderstaande informatie is afkomstig van het UWV en kunt u via deze website in meer detail lezen. Bekijk ook deze video. Op deze pagina vindt u een aantal nuttige ‘veel gestelde vragen/ FAQ’.

 • Via DUO hebben wij de opleiding in het systeem van het UWV opgenomen zodat u daar zelf subsidie voor kunt aanvragen. U kunt de opleidinghier terugvinden (zoek b.v. op ‘medisch pedicure oncologie’ of ‘MischaNagel.nl’. De opleiding is ingeschaald op NLQF-niveau 5. 
 • Mits u aan de voorwaarden voldoet kunt u 1x per jaar een bedrag van maximaal €1.000,= aanvragen; deze subsidieregeling vervangt de belastingaftrek studiekosten die t/m 2021 in Nederland van kracht was.
 • Iedere twee maanden komt een nieuwetranche aan STAP-budget beschikbaar. Is het beschikbaar gestelde budget voor de komende twee maanden op dan kunt u het in een volgende tranche nogmaals proberen.
 • De door u gekozen opleiding dient binnen drie maanden na aanvraag van de subsidie te starten.
 • De eerste twee tranches waren dermate snel op dat we u aanraden om de subsidie direct om 10u a.s. online aan te vragen. Nadat u bent ingelogd kan het voorkomen dat u enkele uren in een online wachtrij staat; sluit uw browser of webpagina dan niet af anders verliest u uw plaats.
 • U ontvangt van ons een STAP-aanmeldingsbewijs. Dat dient u tijdens de online aanvraag in het systeem van het UWV te uploaden. Zorg er dus voor dat u dat heeft gedownload in een makkelijk toegankelijke folder.
 • We zullen voordien uw gegevens via zgn. een ‘vooraanmelding’ in het UWV-systeem uploaden. Dit maakt de aanvraag voor u eenvoudiger maar neemt niet weg dat u zelf nog de nodige handelingen dient te verrichten. U dient de STAP-subsidie altijd zelf aan te vragen.
 • Uw positie in de wachtrij wordt om 10:01 uur bepaald en is willekeurig. Zorg dat u vóór 10:00 op “Aanvragen STAP-budget” klikt. 
  Als u vóór 10:00 uur op “Aanvragen STAP-budget” klikt, wordt uw plek in de wachtrij willekeurig bepaald. Dit betekent dat de kans bestaat dat u zowel op de eerste als op de laatste plek in de wachtrij terecht kan komen. Het maakt daarom niet uit of u 24 uur van te voren of 1 minuut van te voren op ‘Aanvragen STAP-budget’ heeft gedrukt.
  Klikt u na 10:01 uur op “Aanvragen STAP-budget”, dan sluit u achteraan in de wachtrij op volgorde van binnenkomst.

We raden u aan om de site van het UWV alvast een keer te bezoeken zodat u weet waar u aan toe bent.

In het kort.

 1. Doorloop het stappenplan voorafgaand aan uw aanvraag (klik hier); in stap-1 ziet u aan welke criteria u moet voldoen. Stap-2 zullen wij voor u regelen met het aanmeldingsbewijs.
 2. Bij stap-3 kunt u zien hoeveel procent van het beschikbare budget over is.
 3. Heeft u een DigiD? Zorg dan dat u weet hoe u deze gebruikt (via de app, inloggegevens, etc…). 
 4. Via deze link kunt u inloggen om uw subsidie aan te vragen zodra een tranche beschikbaar komt.
 5. Zorg dat u het aanmeldingsbewijs bij de hand heeft zodat u dat kunt uploaden. Controleer de gegevens op het aan u toegezonden bewijs. Kloppen deze niet? Geef dat dan direct aan ons door.
 6. Uw positie in de wachtrij wordt om 10:01 uur bepaald en is willekeurig. Zorg dat u vóór 10:00 op “Aanvragen STAP-budget” klikt. 
  Als u vóór 10:00 uur op “Aanvragen STAP-budget” klikt, wordt uw plek in de wachtrij willekeurig bepaald.
 7. Let op: bij drukte kan er een wachtrij zijn om STAP-budget aan te vragen. Sluit uw browser of tabblad niet. Anders bent u uw plek in de wachtrij kwijt en moet u opnieuw beginnen.

Audit rapport

 

Voor het verkrijgen van de KMO subsidie regeling is er een uitgebreid audit rapport opgesteld door Brandcompliance.

Dit rapport is hier hier te lezen.